مقایسه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی متوسط طراحی شده با ویرایش سوم با چهارم آیین نامه 2800
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ، گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن ، رودهن ایران
2سعادت آباد- میدان سرو-میدان بهرود-خ عابدی-بلوار ذبیحی- مجتمع پاسارگاد-بلوک G3-واحد 11
چکیده
در ایران به دلیل خطر زلزله بالا که موجب آسیب ها و خسارات فراوانی می باشد با ساخت ساختمان های مقاوم در برابر این سانحه طبیعی سعی شده است تا از خسارات ناشی از آن کاست. از آنجا که معیار طراحی اصولی سازه ها آیین نامه بارگزاری و طراحی می باشد لذا شناخت و بررسی محتوای این آیین نامه ها بسیار مهم و کلیدی می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی متوسط طراحی شده با ویرایش سوم آیین نامه 2800 توسط ویرایش چهارم آیین نامه می باشد. تعداد 8 سازه 4 و 8 طبقه ( 4 سازه با پلان منظم و 4 سازه دیگر با پلان نامنظم) که هر یک با ویرایش 3 آیین نامه 2800 طراحی و مدل سازی شده اند مورد مطالعه قرار گرفته اند. در ابتدا تحلیل استاتیکی و دینامیک خطی بر روی سازه ها انجام شده است. سپس تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) انجام شده است. نتایج تحلیل های خطی نشان می دهد که دریفت سازه منظم و نامنظم طراحی شده با ویرایش 3 آیین نامه 2800 جوابگوی نیاز لرزه ای بر اساس معیارهای ویرایش 4 آیین نامه 2800 نیست. سازه های با ویرایش چهارم دارای تغییر مکان و برش پایه تا 30% بیشتر نسبت به ویرایش سوم می باشد. نتایج حاصل از تحلیل بار افزون نیز نشان می دهد که در ویرایش چهارم میزان شکل پذیری و تغییر مکان سازه ها دارای 5 تا 7 % افزایش بوده است .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing seismic performance of intermediate concrete moment frames designed with 3rd edition of 2800 code with 4th edition
Authors
Keyvan Ostadast, Tehran
Abstract
Due to high seismic risk in Iran, widespread damaged have occurred. Therefore, by construction of earthquake resistant structures, engineers have tried to mitigate damages in structures. Since the main references for structural design are loading and design codes, understanding the contents of these codes is very important. The aim of this study is seismic performance evaluation of intermediate concrete moment frames designed with 3rd edition of 2800 code with the 4th edition. 4 and 8 story structures (4 regular and 4 irregular structures) designed and modeled with 3rd edition of 2800 code are investigated. First, equivalent static procedure is applied on the models. Then, linear dynamic analysis (spectral analysis) is utilized for irregular structures. In the last step pushover analysis is carried out on the models. Linear analysis results show that story drifts of structures designed with 3rd edition cannot meet the requirements of 4th edition. They show up to 30% increase in story drifts and base shears. Also, static pushover analysis results in 4th edition show 5 to 7% increase in ductility and roof displacements.
Keywords
seismic performance, Concrete moment frame, 2800 code, 4th edition code