بررسی عملکرد ستونهای مرکب پرشده با بتن و SRC و SRC محصور شده و مقایسه آنها در نرم افزار المان محدودی ABAQUS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1ولنجک انتهای بلوار دانشجو خیابان البرز یکم کوهسار دوم پلاک 16 زنگ 2 کد پستی 1984844863
2عضو هایت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
ستون ها با مقطع مختلط ترکیبی از دو فرم شناخته شده ی سازه ایی هستند : سازه های فولادی و سازه های بتنی . این نوع از ستونها با ترکیب خواص بتن و فولاد باعث گشایش بزرگی در طراحی سازه های بلند مرتبه و اقتصادی شدند .به طور مشخص ستون هایبا مقطع مختلط بتن - فولاد بعد از پیدایش سازه های فولادی و بتنی به وجود آمدند و در نتیجه روابط طراحی آن ها ترکیبی از روابططراحی سازه های فولادی و بتنی است. یکی از مهم ترین عوامل در ظرفیت باربری ستون ها ، کمانش آن ها می باشد. ستون مرکب با مقاطع مختلفی ساخته می‌شوند ازاین‌رو دارای تنوع ساختاری می‌باشند. در این مقاله به سه نوع خاص ستون‌های CFT و SRC و SRC تقویت‌شده باروکش FRPپرداخته‌شده و با کمک نرم‌افزار المان محدودی ABAQUS این ستون‌ها مدل شده و تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار می‌گیرند و نمودارهای جذب انرژی و هیسترزیس آن‌ها بایکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آنها مشخص شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the performance of composite columns filled with concrete, SRC and SRC and their comparison in the ABAQUS Limited Element Software
Authors
Ehsan Ranjbar, abbas akbarpour
Abstract
Mixed-pillar columns are a combination of two well-known structural formations: steel structures and concrete structures. These types of columns, with the combination of concrete and steel properties, opened up a great deal in the design of high-rise and economic structures. Specifically, columns with mixed cross-section of concrete-steel were created after the appearance of steel and concrete structures, and as a result its design relations A combination of steel design and concrete designs. One of the most important factors in the bearing capacity of the columns is their buckling. The composite column is made up of different sections and therefore has a structural variation. In this paper, three specific types of CFT, SRC, and SRC reinforced column FRP columns are investigated and with the help of ABAQUS finite element software, these columns are modeled and subjected to cyclic loading, and their energy absorption and hysteresis charts are compared and their advantages and disadvantages are specified. Is.
Keywords
Compound column-Cyclic loading-Enclosure-Use of FRP