رفتار محوری ستون های مرکب فولادی بتنی زاویه دار و دارای سخت کننده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مطهری شمالی ۱۷ پلاک ۶۳
2استادیار دانشگاه آزاد تربت حیدریه
چکیده
در این مقاله به بررسی رفتار ستون مرکب فولادی بتنی با مقطع متغیر و زاویه دار با و بدون سخت کننده تحت اثر بارمحوری پرداخته می شود. ابتدا یک تست آزمایشگاهی با نرم‌افزار شبیه سازی شد و پس از تطابق پاسخ های نرم فزار با پاسخ های آزمایشگاهی، به بررسی تاثیر زاویه قائم ستون، شکل سطح مقطع، ارتفاع ستون، شکل سخت‌کننده‌های ستون و مقطع متغییر در ارتفاع ستون پرداخته شد. نتایج نشان می دهند که مقطع مربعی به لحاظ شکل بهترین عملکرد را در بین سایر شکل ها از خود نشان می دهد. با افزایش زاویه مایل ستون تا 9 درجه، در مقاومت و شکل‌پذیری ستون تغییر چندانی ایجاد نمی شود. با افزایش زاویه ستون از صفر به 36 درجه سطح زیر نمودار نیرو- جابجایی به‌طور متوسط 41 درصد کاهش می یابد. با افزایش سه برابری ارتفاع از 400 به 1200 میلی متری مقاومت و شکل پذیری ستون مایل به‌طور متوسط 24 درصد کاهش می دهد. سخت‌کننده ها سبب بهبود رفتار ستون می‌شوند اما ضخامت سخت کننده ها تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد ستون ندارد. همچنین مشاهده شد که اتصال عرضی سخت‌کننده رفتار بهتری از خود نشان می دهد. بطوریکه مقاومت ستون با اتصال عرضی سخت کننده نسبت به اتصال عمودی به‌طور متوسط 4 درصد افزایش می یابد. ظرفیت باربری ستون مقطع متغییر به‌طور متوسط 17 درصد از ستون مقطع ثابت کمتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Behaviour of inclined composite steel-concrete column with or without stiffness under axial load
Authors
mohammad javad Mashhad, hesamodin meshkat razavi
Abstract
In this paper, the behavior of concrete composite steel column with variable and angular cross section with and without hardening under the influence of load borehole is investigated. At first, a laboratory test was simulated with software. After matching of software responses with laboratory responses, the effect of vertical angle, cross-sectional shape, column height, column shaper and variable cross-sectional shape on column height were investigated. Became The results show that the square section in terms of shape shows the best performance among other shapes. By increasing the angle of the column to 9 °, the resistors and the shape of the column do not change much. By increasing the angle of the column from zero to 36 degrees, the level below the displacement graph is reduced by an average of 41 percent. With a three-fold increase in height from 400 to 1200 mm, the strength and shape of the pillar will decrease by an average of 24%. Hardener improves the behavior of the column, but the thickness of the hardening does not have much effect on the performance of the column. It was also observed that the hardening transverse connection showed better behavior. As the column strength increases by 4% on average with a hardening cross-link compared to the vertical connection. The load capacity of the column of the variable section is less than 17% of the constant cross section.
Keywords
Compound column, steel, concrete, variable cross section, hardening, mile angle, bar code