ارزیابی روشهای سنتی و نوین بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنائی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ساری - پلاک 208
2عضو هیات علمی
چکیده
زلزله های بزرگ و مخرب در ایران با وجود خسارت جانی و مالی که بر جای گذاشته باعث باز نگری بر اصول آیین نامه و روش های طراحی و ساخت شده است. بررسی آمار مرگ و میر مؤید این مطلب است که ساختمانهای بنایی بیشترین صدمات ناشی از زلزله را به خود دیده است.مقاومسازی این ساختمانها بایستی از دو جنبه مد نظر قرار گیرد. اول اینکه این مقاومسازی دارای عملکردی در حد سطح عملکرد ایمنی جانی براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران باشد؛ و دوم اینکه هزینة آن متناسب با درآمد قشر آسیب پذیر باشد. این موضوع سبب استقبال جامعه از آن و حل عمده ترین آسیب حاصل از زلزله در این مناطق می گردد. از جنبه دیگر در برخی از این ساختمانها از جایگزینی آنها با ساختمانهای جدید مقاوم در برابر زلزله عموماً به خاطر دلایل هنری ، تاریخی ، اجتماعی واقتصادی چشم پوشی می شود.جایگزینی کامل ساختمانها در یک منطقه مشخص همچنین منجر به تخریب برخی از پیوندهای اجتماعی وانسانی می گردد. از این رو مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود وآسیب دیده شرط اصلی اینگونه ساختمانها میباشد.در این مقاله به بررسی مکانیزم آسیب پذیری ساختمانهای آجری در برابر زلزله پرداخته وسپس مجموعه ای از روشهای سنتی و نوین و در عین حال کاربردی مورد استفاده در کشورهای پیشرفتة دنیا در مقاومسازی سازه های آجری از جمله کاربرد قابهای فولادی ، استفاده ازکلافهای افقی و قائم در دیوار ، پوشش بتن مسلح روی دیوار ،استفاده از میراگرهای انرژی در سازه های بنایی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
ارزیابی روشهای سنتی و نوین بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنائی
Authors
mehdi sari, naser alaeiyan, hasan jafarian
Abstract
زلزله های بزرگ و مخرب در ایران با وجود خسارت جانی و مالی که بر جای گذاشته باعث باز نگری بر اصول آیین نامه و روش های طراحی و ساخت شده است. بررسی آمار مرگ و میر مؤید این مطلب است که ساختمانهای بنایی بیشترین صدمات ناشی از زلزله را به خود دیده است.مقاومسازی این ساختمانها بایستی از دو جنبه مد نظر قرار گیرد. اول اینکه این مقاومسازی دارای عملکردی در حد سطح عملکرد ایمنی جانی براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران باشد؛ و دوم اینکه هزینة آن متناسب با درآمد قشر آسیب پذیر باشد. این موضوع سبب استقبال جامعه از آن و حل عمده ترین آسیب حاصل از زلزله در این مناطق می گردد. از جنبه دیگر در برخی از این ساختمانها از جایگزینی آنها با ساختمانهای جدید مقاوم در برابر زلزله عموماً به خاطر دلایل هنری ، تاریخی ، اجتماعی واقتصادی چشم پوشی می شود.جایگزینی کامل ساختمانها در یک منطقه مشخص همچنین منجر به تخریب برخی از پیوندهای اجتماعی وانسانی می گردد. از این رو مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود وآسیب دیده شرط اصلی اینگونه ساختمانها میباشد.در این مقاله به بررسی مکانیزم آسیب پذیری ساختمانهای آجری در برابر زلزله پرداخته وسپس مجموعه ای از روشهای سنتی و نوین و در عین حال کاربردی مورد استفاده در کشورهای پیشرفتة دنیا در مقاومسازی سازه های آجری از جمله کاربرد قابهای فولادی ، استفاده ازکلافهای افقی و قائم در دیوار ، پوشش بتن مسلح روی دیوار ،استفاده از میراگرهای انرژی در سازه های بنایی مورد بررسی قرار گرفته است.
Keywords
زلزله, بهسازی لرزه ای, آسیب پذیری, مقاوم سازی, ساختمان های آجری