ارزیابی وبررسی تحلیل دینامکی غیرخطی IDA برای سازه های فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ساری - پلاک 204
2عضو هیات علمی
چکیده
در روشهای جدید طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها لازم است که شدت زلزله متناسب با عملکرد مورد انتظار سازه مشخص گردد. از مهمترین معیارهای خرابی و کنترل عملکرد سازه در این روشها را میتوان کمیت هایی نظیر بیشینه جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، چرخش پلاستیک مفاصل و انرژی هیسترزیس جذب شده توسط سازه را نام برد. برای رفع این نیازها و با بررسی مسیر پیشرفت از روش های تحلیل استاتیکی خطی به غیرخطی و سپس فزاینده، این تفکر بوجود آمد که بتوان در روش های تحلیل دینامیکی این تغییرات را اعمال نمود و نتیجه تحقیقات منجر به ارائه با وجود ارائه نتایج دقیق، نیازمند انجام IDA گردیده است. روشهای دینامیکی غیرخطی نظیر روش (IDA) روش تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده انبوه محاسبات بوده و اغلب زمانبر هستند. علاوه بر آن، انجام تحلیلها و تفسیر نتایج حاصل از این تحلیلها نیاز به مهارت و تخصص ویژه ای دارد. در مقابل، تقریب ها و ساده سازیهای متعدد در روشهای استاتیکی غیرخطی علیرغم شدت بخشیدن به گسترش کاربرد آنها باعث کاهش دقت نتایج آنها گردیده است.با توجه به اینکه در ارزیابی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد، دقت و سرعت انجام انواع تحلیلها معیاری بسیار حیاتی است، در نتیجه این مسئله باعث بوجود آمدن انواع روشهای نوین بر اساس مفاهیم مربوط به تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
ارزیابی وبررسی تحلیل دینامکی غیرخطی IDA برای سازه های فولادی
Authors
hesam sari, naser alaeiyan, hasan jafarian
Abstract
در روشهای جدید طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها لازم است که شدت زلزله متناسب با عملکرد مورد انتظار سازه مشخص گردد. از مهمترین معیارهای خرابی و کنترل عملکرد سازه در این روشها را میتوان کمیت هایی نظیر بیشینه جابجایی بام، جابجایی نسبی طبقات، چرخش پلاستیک مفاصل و انرژی هیسترزیس جذب شده توسط سازه را نام برد. برای رفع این نیازها و با بررسی مسیر پیشرفت از روش های تحلیل استاتیکی خطی به غیرخطی و سپس فزاینده، این تفکر بوجود آمد که بتوان در روش های تحلیل دینامیکی این تغییرات را اعمال نمود و نتیجه تحقیقات منجر به ارائه با وجود ارائه نتایج دقیق، نیازمند انجام IDA گردیده است. روشهای دینامیکی غیرخطی نظیر روش (IDA) روش تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده انبوه محاسبات بوده و اغلب زمانبر هستند. علاوه بر آن، انجام تحلیلها و تفسیر نتایج حاصل از این تحلیلها نیاز به مهارت و تخصص ویژه ای دارد. در مقابل، تقریب ها و ساده سازیهای متعدد در روشهای استاتیکی غیرخطی علیرغم شدت بخشیدن به گسترش کاربرد آنها باعث کاهش دقت نتایج آنها گردیده است.با توجه به اینکه در ارزیابی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد، دقت و سرعت انجام انواع تحلیلها معیاری بسیار حیاتی است، در نتیجه این مسئله باعث بوجود آمدن انواع روشهای نوین بر اساس مفاهیم مربوط به تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده شده است.
Keywords
تحلیل دینامیکی, غیرخطی فزاینده, IDA, اندازه شدت, قاب خمشی فولادی