ارزیابی شکل پذیری قابهای خمشی فولادی براساس تغییرات مقاومت افزون سازه ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1ساری-پلاک 206
2عضو هیات علمی
چکیده
به دلایل اقتصادی، سازه ها در برابر زلزله های شدید، اجازه دارند وارد مرحله غیر ارتجاعی شوند. تا قسمتی از انرژی ورودی زلزله را با تحمل تغییر شکلهای غیر ارتجاعی جذب کند. همین امر سبب می گردد تا مقاومت اضافه ای، افزون بر مقاومت ارتجاعی سازه ها، ایجاد گردد و مقاومت نهایی سازه در برابر زلزله افزایش یابد به این مقاومت، مقاومت افزون (Over strength) گفته می شود. مقاومت افزون به کمک ضریب مقاومت افزون تعریف می گردد۔ این ضریب به عوامل مختلفی از قبیل تعداد درجات نامعینی، زمان تناوب، میزان ظرفیت شکل پذیری، نوع سیستم باربر جانبی ، میزان بار طراحی ثقلی سازه ها و شدت لرزه خیزی منطقه بستگی دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تغییرات ضریب مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی بر حسب میزان ظرفیت شکل پذیری سازه ها است. برای این منظور چند قاب خمشی فولادی با شکل پذیری های کم، متوسط و زیاد، بار گذاری و طراحی گردیده اند. ضریب مقاومت افزون این ساختمانها به کمکی تحلیل استاتیکی غیر خطی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که ضریب مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی به میزان شکل پذیری سازه بستگی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
ارزیابی شکل پذیری قابهای خمشی فولادی براساس تغییرات مقاومت افزون سازه ها
Authors
mohamad taghi sari, naser alaeiyan, hasan jafarian
Abstract
به دلایل اقتصادی، سازه ها در برابر زلزله های شدید، اجازه دارند وارد مرحله غیر ارتجاعی شوند. تا قسمتی از انرژی ورودی زلزله را با تحمل تغییر شکلهای غیر ارتجاعی جذب کند. همین امر سبب می گردد تا مقاومت اضافه ای، افزون بر مقاومت ارتجاعی سازه ها، ایجاد گردد و مقاومت نهایی سازه در برابر زلزله افزایش یابد به این مقاومت، مقاومت افزون (Over strength) گفته می شود. مقاومت افزون به کمک ضریب مقاومت افزون تعریف می گردد۔ این ضریب به عوامل مختلفی از قبیل تعداد درجات نامعینی، زمان تناوب، میزان ظرفیت شکل پذیری، نوع سیستم باربر جانبی ، میزان بار طراحی ثقلی سازه ها و شدت لرزه خیزی منطقه بستگی دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تغییرات ضریب مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی بر حسب میزان ظرفیت شکل پذیری سازه ها است. برای این منظور چند قاب خمشی فولادی با شکل پذیری های کم، متوسط و زیاد، بار گذاری و طراحی گردیده اند. ضریب مقاومت افزون این ساختمانها به کمکی تحلیل استاتیکی غیر خطی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که ضریب مقاومت افزون قابهای خمشی فولادی به میزان شکل پذیری سازه بستگی دارد.
Keywords
مقاومت افزون, قاب خمشی فولادی, ظرفیت شکل پذیری, ضریب رفتار, تحلیل پوش آور