بهبود خواص بتن با استفاده ازنانو ذرات گرافن و مشتقات آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مشهد-بلوار وکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
2دکتری شیمی کاربردی
3دانشیار دانشکده مهندسی عمران
چکیده
بتن یکی از مصالح کامپوزیتی و چند فازی مرکب است که فناوری امید بخش نانو، قدری دیرتر به قلمرو آن نفوذ کرده‌است. خواص، رفتار و عملکرد بتن به نانو مواد تشکیل دهنده بتن و سیمان آن که چسبندگی، پیوستگی و یکپارچگی را بوجود می آورد، بستگی دارد. افزودن مواد نانو به سیمان، می‌تواند ویژگی‌های عملکردی آن را ارتقا دهد. روشن‌ترین مسیری که در استفاده از نانو مواد در بهبود بتن وجود دارد؛ در مراحل ساخت خود بتن یعنی ایجاد سهولت در فرایند ساخت و همچنین ویژگی‌های نهایی بتن سخت شده‌است. فناوری نانو این مزیت را دارد که با اصلاح ضعف‌ها، مشکلاتی در زمینه‌های دیگر بتن ایجاد نمی‌کند. تحقیقات بسیاری در زمینه بکارگیری فناوری نانو در ساختمانهای بتنی جهت بهبود خواص مکانیکی ملات سیمان و در نتیجه بتن‌های اصلاح‌شده در حال انجام است. در این تحقیق افزودنی‌های مناسب، در محدوده نانو بر پایه گرافن اکساید را مورد توجه قرار داده و به بحث وبررسی آنها می‌پردازیم. نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که بهره‌گیری از ذرات در مقیاس نانو و حضور گرافن در ملات سیمان و ساختار بتن باعث بهبود چشمگیری در خواص مکانیکی و کیفیت بتن می‌شود: از جمله افزایش مقاومت فشاری و مقاومت پیچشی و بهبود خواص حرارتی.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Improving the mechanical properties of concrete using Graphene nanoparticles and its derivatives
Authors
Nafiseh Mshhad, Elham Einafshar, Mojtaba lazgy Nazargah
Abstract
Concrete is one of the composite and multiphase materials that the promising nanotechnology has penetrated a bit later in it. The properties, behavior and performance of the concrete depend on the nanostructure of the concrete and cement components. Indeed, the nanostructure of the constituents of the concrete leads to adhesion, cohesion and integrity. Adding nano-scale materials to cement can enhance its functional properties. Increasing the facility of concrete manufacturing process as well as the improvement of the final properties of hardened concrete are some advantages of the use of nano-materials in concrete technology. Indeed, nanotechnology eliminates the weaknesses of the concrete without creating drawback in other its properties. Research on the use of nanotechnology is ongoing to improve the mechanical properties of cement mortar and produce the concrete with modified properties. In this study, the Graphene oxide in nano scale is added into fresh concrete and its effect on of mechanical properties of concrete is investigated. The results of the research show that the use of Graphene nanoparticles in cement mortar and concrete structure significantly improves the mechanical properties and quality of concrete. Increasing the compressive and torsional strength and improving the thermal properties of concrete are some of positive effect of Graphene nanoparticles.
Keywords
nanoparticles, graphene, concrete, compressive strength, Flexural Strength