ارزیابی استحکام نهایی اعضای لوله ای در سکو های دریایی با احتساب خوردگی حفره ای
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خ ساری ک فروردین ک شهید صفری
2عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران
3بدون سمت
چکیده
سکو‌های دریایی به دلیل گران قیمت بودن ومصارف مهم آن‌ها، از جمله سازه‌های مهم و استراتژیک یک کشور دارای نفت می‌باشد. سکوی ثابت پر‌مصرف‌ترین نوع سکوی دریایی می‌باشد و تمامی سکوهای استحصال نفت و گاز ایران در خلیج فارس از این نوع سکو می‌باشد. در این سازه‌ها، اصلی‌ترین مقطع مورد استفاده پروفیل‌های لوله ای هستند. به دلیل محیط خورنده و آب شور دریا، ابتلای این اعضا به خوردگی حفره‌ای بسیار زیاد است. از طرفی اصلی‌ترین نیروی وارده به این اعضا تنش های فشاری محوری می‌باشد. ازاین رو ارزیابی استحکام نهایی این اعضا در چنین حالت‌هایی بسیار توجیه پذیر می‌باشد که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. برای بررسی دقیق خوردگی حفره‌ای پارامتر‌های مختلفی چون عمق حفره‌ها، تراکم حفره‌ها، مکان وقوع خوردگی در طول لوله و میزان خوردگی در طول و محیط لوله، مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی دقیق این پارامترها مدل‌های مختلفی در نرم افزار انسیس ساخته شد و پس از تحلیل نرم افزار و استخراج داده‌های آن، نمودار هایی در نرم افزار اکسل ساخته شد تا نتایج تحلیل مشهود تر باشد. در مورد نتایج نیز روال کلی به این ترتیب می باشد که هرچه حجم خوردگی بیشتر باشد، میزان استحکام نهایی کاهش می‌یابد اما در برخی مواقع استثنائاتی نیز وجود دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assessment of ultimate strength of pit corroded marine platform tubular members
Authors
mohammad ghaemshahr, Mohammad Reza Khedmati, Massood nazari
Abstract
Marine platforms are one of the most important and strategic structures of a country with oil because of their high cost and important purpose. The fixed platform is the most useful marine platform and all platforms for extracting Iranian gas and oil in the Persian Gulf from this type of platform. In these structures, the main sections used are tubular profiles. Due to the corrosive environment and saline water, the affliction of these member is very high in corrosion. On the other hand, the main force for these members is the axial stresses. Therefore, the assessment of the final strength of these members in such cases is highly justifiable, which has been less of interest to researchers. Various parameters have been investigated for accurate examination of pitting corrosion like: the depth of the pits, the density of the pits, the location of the corrosion in pipe length, and the corrosion rate in the length and circumference of the tube. In order to check these parameters, different models were developed in Ansys and after analyzing the software and extracting its data, graphs were created in Excel software to make the analysis more visible. For results, it can also be said that the general procedure is that the higher the corrosion rate, the ultimate strength will be reduced, but in some cases there are exceptions that are addressed in the article.
Keywords
Tubular member, Pitting corrosion, Buckling, Axial force, Ultimate strength