مقایسه فناوری های نوین ساختمانی (پیش ساخته بتنی) و انتخاب گزینه بهینه، براساس روش تحلیل سلسله مراتبی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1میدان دوم صادقیه بلوار فردوس خیابان شهید قبادی خیابان ظرافتی پلاک 70 واحد 7
2استاد یار
چکیده
با عنایت به زلزله خیز بودن ایران،لزوم استفاده از سیستم های نوین ساختمانی و مصالح جدید، مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله، استفاده از صنعتی سازی بـه منظـور افـزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز حفظ محیط زیست بیش از پیش احساس می شود.
در پژوهش حاضر و با درنظرگرفتن این موضوع که روش های معمول و سنتی ساخت به هیچ وجه نیازهای فوق الذکر را تامین نمی کند، سه فناوری نوین ساختمانی پیش ساخته، شامل سیستم های پیش ساخته بتنی بزرگ، (LARGE PANEL) پانل های سبک ساندویچی (3D PANEL) و بتن مسلح با قالب عایق ماندگار، (I.C.F) با رویکرد صنعتی سازی و با هدف انتخاب بهترین سیستم مورد مقایسه قرارگرفت.
به این منظور پرسشنامه هایی درقالب پرسشنامه شماره 1که به مقایسه معیارها وزیرمعیارها میپردازد وپرسشنامه شماره 2 که به ارزیابی سیستم های سازه ای بهینه می پردازد جهت تکمیل شدن دراختیارخبرگان وصاحب نظران قرارداده شد.
سپس براساس روش تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) و با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE سیستم های سازه ای موردنظر رتبه بندی و بهترین گزینه تعیین گردید، طبق نتایج بدست آمده، ساختمان سازی با روش پانل سبک سه بعدی(3D PANEL)، باتوجه به معیارها وزیرمعیارهای مورد نظر و وزن های اختصاص یافته بعنوان سیستم بهینه انتخاب گردید. سیستم بتن مسلح با قالب عایق ماندگار(I.C.F) در رتبه دوم و سیستم پیش ساخته بتن مسلح (LARGE PANEL) در رتبه سوم قرارگرفتند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of modern construction technologies (concrete prefabricated) and the choice of optimal option, based on hierarchical analysis method
Authors
Ahmad Tehran, zahra sabzi
Abstract
with regard to Iran's earthquake, the need to use modern building systems and new materials, to rebuild buildings against earthquakes, to use industrialization to increase the speed of construction, decrease the weight of the building, extend the useful life and Environmental protection is felt more than ever.
In the current study, considering that conventional and traditional manufacturing methods do not at all meet the above-mentioned needs, three pre-fabricated modern technology, including prefabricated concrete systems (LARGE PANEL), sandwich panel (3D PANEL) and Insulation Reinforced Concrete (ICF) with an industrialization approach aimed at selecting the best system.
For this purpose, questionnaires such as Questionnaire No. 1 comparing the criteria of the Minister of Equivalents and Questionnaire Number 2, which evaluates optimal structural systems, were put to completion by the experts.
Then, based on Analytical Hierarchy Process Analysis (AHP) and using the EXPERT CHOICE software, the proposed structural systems were ranked and the best option was determined. According to the results, 3D panel construction (3 D PANEL) was constructed according to the criteria of the minister of the chosen standards and the weight assigned as the optimal system were selected. Insulating Concrete Form work(I.C.F) was ranked second and Prefabricated large concrete panel system (LARGE PANEL) ranked third.
Keywords
Building Systems, LARGE PANEL, 3D PANEL, I.C.F, (A.H.P)