بررسی تاثیرکاهش ضریب نرمی با افزودن ماسه بادی برخصوصیات مکانیکی و رئولوژیکی بتن خودتراکم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بلوار شهید ماهینی خیابان دانشجو
2استاد
چکیده
بتن خود تراکم بتنی است که تحت تاثیر وزن خود جریان یافته، درون قالب حرکت می کند از لابلای میلگرد ها عبور کرده و قالب را پر می کند در عین حال که مقاومت مطلوبی دربرابر جداشدگی دانه ها و آب انداختگی ازخود نشان می دهد. بی آنکه برای تراکم نیاز به ویبره کردن داشته باشد. دربتن خود تراکم خصوصیات بتن سخت شده بستگی زیادی به خصوصیات بتن تازه دارد. با توجه به اینکه لزجت و چسبندگی به عنوان پارامترهای مهم در بتن خود تراکم مطرح هستند در این تحقیق تاثیر افزودن مقادیرمختلفی ماسه بادی موجود در عالیشهر بوشهرموسوم به ماسه بادی عالی چنگی بر روی ویسکوزیته (لزجت)وچسبندگی بتن خود تراکم بررسی گردید،با در نظر گرفتن میزان فیلر مصرفی دربتن جهت هر یک از نمونه های ساخته شده میزان کارپذیری بتن خود تراکم حاوی مقادیر مختلف ماسه بادی عالی چنگی شامل اسلامپ، جعبه L،حلقه J و قیف V مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بدست آمده مؤید بهبود خصوصیات رئولوژیکی بتن تازه خود تراکم در اثر استفاده از این نوع ماسه بادی بوده همچنین مقادیری افزایش مقاومت فشاری و بهبود دوام بتن نیز مشاهده گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of decreasing the fineness coefficient by adding wind sand on the mechanical and rheological properties of self compacting concrete.
Authors
mokhtar boushehr, mohammad karkon
Abstract
Self-compacting concrete is concrete that flows through the mold under the influence of its own weight, passes through the valves and fills the mold, while it exhibits a favorable resistance to the separation of grains and water from the self. No need to vibrate for congestion. The concrete properties depends on the characteristics of fresh concrete. Due to the fact that viscosity and adhesion are important parameters in self-compacting concrete, in this study the effect of addition of the sandstone density in the area of Bushehr seems to the aalichangi wind sand on viscosity and adhesion of self-compacting concrete was investigated. The amount of filler consumed in each concrete sample was evaluated for the performance of self-compacting concrete containing different values of different wind sand including slump, L-box, J-ring and funnel V. The results showed that the improvement of rheological properties of self-compacting concrete was due to the use of this type of sandstone and also increased compressive strength and concrete durability.
Keywords
self compacting concrete, fineness coefficient, wind sand, Rheology