بررسی اثر چشمه اتصال در اتصالات با مقطع کاهش یافته به روش بال سوراخ شده در احتمال فروریزش سازه درزلزله های حوزۀ نزدیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشکده فنی و مهندسی
2دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده
در دهه های اخیر قاب‌های خمشی به‌عنوان سیستم باربر جانبی لرزه ای در ساختمان‌های فولادی مورداستفاده قرارگرفته‌اند. در قاب خمشی مقاومت در برابر بار جانبی توسط عملکرد خمشی وبرشی قاب و رفتار برشی چشمه اتصال تأمین می گردد. اتصالات با مقطع کاهش یافته به عنوان اتصالی خمشی اصلاح شده و با شکل پذیری بالا معرفی شده است اما به علت هزینه‌های اجرا اتصالات جایگزین همانند اتصالات با بال سوراخ شده هم معرفی شده‌اند. نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌گردد تأثیر ناحیه‌ی اتصال در رفتار کلی قاب می‌باشد. در این تحقیق اثر ناحیه اتصال در قاب‌های خمشی با اتصال بال سوراخ شده برای دو سری قاب ۴ و ۱۶ طبقه تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک با انجام تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی بررسی شده است و سپس نتایج در قالب محاسبه احتمال فروریزش با در نظرگیری یک سناریوی لرزه‌ای مقایسه شده‌اند. با توجه به منحنی‌های شکنندگی و سطوح اطمینان به دست آمده ملاحظه می‌شود استفاده از سخت‌ترین چشمه اتصال مجاز در آیین نامه باعث دست یافتن به بهترین نتایج می گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
study on the panel zone effect on probability of failure in drilled flange moment connections for near field ground motions
Authors
Hossein Tehran, Mehdi Yousefzadeh
Abstract
Special moment resisting frames have unique structural characteristics. In these frames lateral resistance is provided through rigid connections, so the proportioning of beams and column plays an important role in future behavior. But less attention has been made on the importance of panel zone area in overall behavior of frame. Reduced beam sections have been introduced after 1994 Northridge earthquake as an improvement to connection behavior. But they are rather expensive. To reduce the cost, drilled flange connection have been introduce and recently improved. In this research effect of panel zone has been studied in a 4 story and a 16 story moment frame structure using collapse probability and fragility curve and drilled flange connection combined with 4 stiffness variation of Panel zone, for near field ground motions. The results show that stiffness of panel zone has considerable effect on probability of failure and best results can be obtained using stiffer panel zone in the allowable range of the guidelines.
Keywords
Incremental Dynamic Analysis, Drilled flange connection, Probability of failure, Panel Zone