بررسی پتانسیل زئولیت طبیعی در جلوگیری از واکنش قلیایی- سیلیسی سنگدانه های بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
میاندوآب خیابان 24 متری امام حسین. روبروی مدرسه هفت تیر. نبش کوچه اخوان . دفتر کارشناسی مهندس اصغری . کد پستی 65877-59718
چکیده
تحقیق فوق برای ارزیابی پتانسیل زئولیت طبیعی در جلوگیری از واکنش قلیایی-سیلیسی سنگدانه های بتن می باشد. برای این منظور از زئولیت طبیعی میانه به همراه سنگدانه های زنبیل داغی و آناخاتون که دارای خاصیت واکنش زایی هستند استفاده شده است. همچنین میکروسیلیس به عنوان ماده مقایسه ای با زئولیت نیز در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تحلیل فیزیکی و شیمایی کانی زئولیت، انبساط طولی نمونه ها با درصدهای جایگزینی زئولیت و میکروسیلیس با بخشی از سیمان اختلاط صورت گرفته و نتایج حاصل از مقایسه با نمونه شاهد بیانگر اینکه زئولیت با 20 درصد جایگزینی موجب کنترل واکنش قلیایی-سیلیسی در هر دو سنگدانه می باشد.همچنین با توجه به اینکه میکروسیلیس با جایگزینی 11 درصد در سنگدانه های زنبیل داغی و جایگزینی 7 درصد در سنگدانه های آناخاتون موجب کنترل واکنش قلیایی- سیلیسی می شود. با در نظر گرفتن عملکرد زئولیت و میکروسیلیس در کنترل عارضه1 ASR، زئولیت با توجه به حجم جایگزینی بیشتر که باعث کاهش مصرف سیمان و درنتیجه کاهش آلودگی زیست محیطی می‌شود. همچنین از نظر اقتصادی، هزینه تهیه زئولیت در مقایسه با میکروسیلیس خیلی کمتر و مقرون به صرفه تر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Potential of Natural Zeolites to Prevent ASR in concrete aggregate
Authors
Tabriz
Abstract
The above research is to evaluate the potential of natural zeolite in preventing the alkali-silica reaction of concrete aggregates. For this purpose, the natural natural zeolite has been used, along with hot and dry aggregates, which have reactive properties. Microsilica is also used as a reference material for zeolite. After analyzing the physical and chemical properties of zeolite cone, the longitudinal expansion of the samples was carried out with replacement rates of zeolite and microsilica with a portion of the cement mixing. The results of the comparison with the control sample indicated that zeolite with 20% replacement would control the alkali-silica reaction in both Aggregate. Also, considering that microsilicon, by replacing 11% in hot-ground aggregates and replacing 7% in anagna aggregates, controls the alkali-silica reaction. Considering the performance of zeolite and microsilicon in controlling the ASR complication, zeolite, due to the greater volume of replacement, reduces cement consumption and, consequently, reduces environmental contamination. Also, economically, the cost of providing zeolite is much less costly and cheaper than microsilica
Keywords
Natural zeolite 1, green concrete 2, alkaline-silica reaction (ASR) 3, sodium hydroxide solution 4