تاثیر نانو ذرات آلومینا و اکسیدآهن بر خصوصیات سازه های بتنی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استادیار
2دانشجوی کارشناسی ارشد
3مشهد-بلوار وکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
4بلواروکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
چکیده
علم و تکنولوژی نانو توانایی به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری و بهره برداری ازخواص و پدیده های این بعد از مواد، در علوم و سیستم های نوین است. فناوری نانو با طبیعت فرارشته ای خود، درآینده نزدیک دربرگیرنده همه ی فناوری های نوین امروزی خواهد بود و به جای رقابت با فناوری های موجود، مسیر رشد آن ها را به سرعت ارتقاء می بخشد و کارکردهای غیرقابل تصوری را به منحصه ی ظهور خواهد گذاشت. باید توجه داشت که نانوفناوری یک رشته خاص نبوده؛ بلکه رویکرد جدیدی در تمام رشته ها است. در سالهای اخیر فناوری نانو به عنوان یک فناوری بین رشته ای پیشرفت زیادی داشته و با سرعت چشمگیری در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، محیط زیست، پزشکی و ... وارد شده است. ورود این تکنولوژی به صنعت بتن نیز همراه با تغییرات شگرف و قابل ملاحظه ای در بسیاری از خواص این ماده پرکاربرد گردیده و پیشرفت های عظیمی را در صنعت ساختمان ایجاد خواهد نمود وبه مهندسان وسازندگان امکان تولید سازه هایی پایدار و مستحکم را می دهد. از جمله نانو ذراتی که جهت بهبود عملکرد و خواص مکانیکی و حرارتی بتن به کار می رود، می توان به نانو ذرات آلومینا و اکسیدآهن اشاره کرد. در این تحقیق علاوه بر بررسی روش های سنتز این نانو ذرات، به تاثیر این نانو مواد در خواص بتن نیز پرداخته می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Nanoparticles on the Mechanical Properties of Concrete Structures
Authors
Hossein shad, Mahdi Fahimi, Nafiseh Einafshar, Elham Einafshar
Abstract
Nanoscience and technology are capable of taking control of matter in nanometer dimensions and exploiting the phenomena of this scale of materials in new sciences and techniques. Nanotechnology will in the near future include all the new technologies and, instead of competing with existing technologies, it will rapidly improve their speed and will have far-reaching functions. It should be noted that nanotechnology is not a special field; it is a new method in all disciplines. In recent years, nanotechnology has grown rapidly as an interdisciplinary technology and has entered a rapidly growing range of industries, agriculture, the environment, medicine, and so on. The introduction of this technology into the concrete industry, along with great changes in many of the properties of this material, will be used to make major improvements in the building industry, enabling engineers and builders to build solid structures. Among the nanoparticles used to improve the mechanical and thermal properties of concrete, alumina and iron oxide nanoparticles can be mentioned. In addition to investigating the synthesis of these nanoparticles, this study also examines the effects of these nanomaterials on concrete properties.
Keywords
Nanotechnology, concrete, Alumina, Iron Oxide