مقایسه روشهای مقاوم سازی دال بتن آرمه با مصالح HPFRCC
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1شهرک گلستان.مجتمع لادن.ارغوان۴.پلاک۱۰۹
2استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،ایران
چکیده
امروزه بسیاری از ساختمانهای بتن آرمه در ایران و جهان عمری بیش از چند دهه دارند و به دلایل زیادی آسیب دیده اند و نیاز به مقاوم سازی دارند.باتوجه به آنکه جایگزین کردن این ساختمانها هزینه های فراوانی به دنبال داشته و توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد و به علت نیاز روزافزون مهندسین و متخصصین صنعت ساختمان به تقویت،ترمیم و به سازی سازه های بتنی روشهای مختلف ومتعددی برای این موضوع مطرع گشته است.یکی از روشهای مقاوم سازی می تواند استفاده از بتن های ویزه با توانمندی و عملکرد بالا باشد که از انواع این بتن ها می توان به HPFRCC اشاره کرد.کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) به مصالحی شامل ملات سیمانی با سنگدانه های ریز و الیاف اطلاق می شود.ویزگی شاخص این مصالح،آن است که برخلاف بتن معمولی،تحت بارگذاری کششی،رفتار سخت شوندگی کرنشی از خود بروز می دهد.در این مقاله از لایه های HPFRCC در ضخامت مختلف برای تقویت خمشی دالهای ضعیف بتنی استفاده گردیده و با استفاده از روش المان محدود به بررسی عددی اثر مقاومتی لایه های HPFRCCبر این دال ها پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of reinforced concrete reinforcement methods with HPFRCC materials
Authors
motahhareh zolfaghari, ali hemmati
Abstract
Today, many buildings of concrete in Iran and the world have been in operation for more than a decade and have been damaged for many reasons and need to be retrofitted. Considering that the replacement of these buildings has been costly and has no economic and environmental justification, due to the increasing need of engineers and construction industry experts to reinforce, repair and improve concrete structures, several different methods have been proposed for this issue. Is. One of the strengthening methods is the use of special concrete with high capacity and high performance.one of these concretes is HPFRCC.
Strong fiber reinforced concrete cement composites (HPFRCC) are used for materials including cement mortar with fine aggregates and fibers. The characteristic feature of this material is that, unlike ordinary concrete, it exhibits strain hardening behavior under tensile loading. In this Article, HPFRCC layers of different thicknesses are used to reinforce the flexural strength of weak concrete slabs. Using finite element method, the numerical strength of HPFRCC layers on these slabs is investigated. The results indicate that the bending strength of the slabs with HPFRCC improves resistance and also improves the shape of the slabs.or the application of finite element method to the numerical investigation of the resistance of the HPFRCC layer on this slabs been paid.
Keywords
strain-strain model, HPFRCC, Ductility, slab