تاثیرابعاد ورق برشی جان وتعداد پیچ ها بر خرابی پیشرونده اتصال صلب جوش مستقیم بال-پیچ جان در تیر I به ستون SHS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خوزستان -اندیمشک-کوی لور-خ منتظری-پلاک18
2اهواز، گلستان، پردیس، جنب دانشگاه پیام نور اهواز، مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان، معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان
چکیده
یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند در هنگام طراحی، اجرا و بهره‌برداری ساختمان‌ها به وجود آید، پدیده گسیختگی پیش‌رونده است. خرابی پیش‌رونده عبارت است از گسیختگی موضعی اولیه سازه از یک المان به المان دیگر به‌طوری‌که درنهایت منجر به خرابی کل سازه و با بخش عمده‌ای از آن شود. در این مطالعه بروش اجزا محدود و با شبیه سازی اتصال در ABAQUS، گسیختگی پیش‌رونده اتصال مستقر دو تیر به طول 5/4 متر به ستون SHS کوتاه (250x14 mm) واقع در وسط دهانه با سناریوی حذف ستون ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا صحت سنجی مدل عددی انجام گرفته و در ادامه چهار نوع اتصال با تغییر در ابعاد (عرض و ارتفاع) وتعداد ورق برشی جان و پیچ‌ها مدلسازی شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش تعداد پیچ‌ها از 4 به 8 واستفاده از دو ورق برشی بافاصله مناسب پیچ از لبه ورق نسبت به مدل آزمایشگاهی مقاومت اتصال را پیش از شکست اتصال بال پائین تیر ازنظر نیروی محوری تیر نسبت به مدل آزمایشگاهی به میزان 32 درصدو درزمان شکست نهایی اتصال به میزان 12 درصد افزایش یافت. ضمنا تغییر در عوامل تاثیر گذار اتصال صلب باعث می شود اتصال در برابر سناریوی حذف ستون، مدهای شکست مختلفی را در بال فوقانی، تحتانی و ورق برشی تجربه نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of Shear Tab Dimension and Screw Number on the Progressive Collapse of Rigid Flange Welded-Screwed Web Connection of I Beam Connected to SHS Column
Authors
Moslem andimeshk, Navid Ahwaz
Abstract
One of the phenomena that can occur during design, fabrication, and service of buildings, is the progressive collapse. Progressive Collapse defines as a local failure of structure from one element to another in which total or local damage structure finally occurs. In this paper progressive collapse of rigid connection of two beams (4.5 m length) connected to SHS Short columns (250x14 mm) has been modeled and simulated using Abaqus. The mid column loss is a scenario to model this issue. To do this, first a validated numerical model generated and then four connections have been developed by changing shear tab dimension and number and the number of screws. The result shows that with increasing the screw number from 4 to 8 and using two shear tab plate with adequate distance from the edge of the plate, the connection axial force strength of the beam increases 32% in comparison with reference model before the failure of the bottom flange. This strength increased 12% at the failure of the model. Moreover, changing the effective factors on rigid connection causes different failure modes at the top, bottom, and shear tab in the connection against column loss scenario.
Keywords
Progressive Collapse, Beam Connection, SHS Column, Srenght Connection