محاسبه پارامترهای لرزه‌ای در سازه‌های فولادی با سیستم قاب ساختمانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1نور12 پلاک332
2دانشجو
3دانشیار و عضو هئیت علمی گروه عمران
چکیده
توجه به وقوع زلزله قوی و مخرب در سال‌های اخیر و خساراتی که به‌تبع آن ایجادشده است، ضرورت توجه و اهمیت بیشتر در امر طراحی ساختمان‌ها را آشکار می‌کند. ازاین‌رو توجه همگان به سمت ارزیابی و پارامترهای لرزه‌ای تأثیرگذار در طراحی سازه‌ها در مقابل زلزله معطوف می‌کند. این ضرایب درواقع اعمال کننده فلسفه طراحی لرزه‌ای هست. در آیین‌نامه‌های کنونی این ضرایب بیشتر بر اساس قضاوت مهندسی تعیین‌شده است و لزوم تبین علمی این ضرایب احساس می‌شود. لذا شناخت و بررسی آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بر این اساس در این پژوهش به‌منظور بررسی و مقایسه پارامترهای لرزه‌ای سازه‌های با قاب ساختمانی ویژه فولادی، ساختمان-هایی با 4، 7 و 10 طبقه با کاربری تجاری به‌عنوان مدل‌های پژوهشی در نظر گرفته‌شده است. این مدل‌ها ابتدا با توجه به ضوابط استاندارد 2800 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تحلیل و طراحی‌شده‌اند. سپس ارزیابی و مقایسه عملکرد سازه‌ها با توجه به اصول طراحی بر اساس عملکرد و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی به‌صورت سه-بعدی انجام گرفت. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که ضرایب به‌دست‌آمده نسبت به ضرایب توصیه‌شده در استاندارد 2800 تفاوت به نسبت زیادی داشت و برای مدل‌های پژوهشی با تعداد طبقات مختلف اعداد متفاوتی به دست آمد. درصورتی‌که استاندارد 2800 عدد ثابتی را پیشنهاد داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation the Seismic Parameters of the Steel Structures with Construction Frame System
Authors
SeyedAli Neyshabur, Morteza Khani, Egsan Aghasizade Shaarbaf, Mojtaba Lezgy nazargah
Abstract
Considering the strong and destructive earthquake in recent years and the damage caused by it, the need for more attention and importance in designing buildings is revealed. Therefore, everyone's attention is focused on the evaluation and seismic parameters affecting the design of structures against earthquakes.
These coefficients actually create a seismic design philosophy.In current codes regulations these coefficients are more based on engineering judgments and the scientific necessity of these coefficients is felt. Therefore, it is very important to know and review them. In this study in order to investigate and compare the seismic parameters of structures with special structural steel frame, buildings with 4, 7 and 10 floors with commercial use as research models are considered. These models are first designed by according to the Standard No.2800 and the tenth chapter of the National Building codes. Then, the evaluation and comparison of the performance of the structures according to the design principles based on the performance and seismic improvement instructions of the existing buildings was carried out using nonlinear static analysis in 3D. The results were showed that the coefficients were significantly different from the recommended coefficients in the Standard No.2800 And for research models with different number of floors different numbers were obtained, but the Standard No.2800 was recommended constant number.
Keywords
Seismic parameters, Behavior coefficient, Pushover, Braced frame, construction frame