بررسی رفتار تیرهای همبند فولادی جایگزین شونده در دیوارهای برشی بتنی دارای بازشو تحت بارگذاری چرخه ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران-میدان المپیک-شهرک صدرا-بلوک سی 14 غربی-واحد 23
2عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
استفاده از سیستم های ترکیبی فولاد وبتن مسلح در سالیانه اخیر در بین مهندسان محبوبیت زیادی را بدست آورده است. یکی از این سیستم ها ترکیب تیر پیوند فولادی ودیوار برشی بتنی است که در هزینه و زمان ساخت صرفه جویی کرده است. در این تحقیق ابتدا یک تیر همبند فولادی جایگزین شونده در سیستم دیوار برشی همبسته تحت بارگذاری چرخه ای در نرم افزار اباکوس مدل سازی و صحت سنجی شده سپس در ادامه تحقیق به بررسی عملکرد تیر همبند فولادی در دیوار برشی دارای بازشو پرداخته شده است. برای انجام این کار با توجه به متغیر های مورد نظر 5 مدل طراحی شده است که این متغییر ها عبارتند از: ابعاد تیر پیوند( طول، عرض، ارتفاع )، نوع اتصال تیر همبند و دیوار برشی، سخت کننده ها( استاندارد، قطری )که در ادامه تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته است.نتیج نشان داده است که نمودارهای هیسترزیس تمامی نمونه ها دارای حلقه های پایدار است و هیچکدام دچار افت مقاومت و سختی نشده اند و جذب انرژی بخوبی انجام شده است و همچنین استفاده از سخت کننده بین 15 تا 30 درصد جذب انرژی را افزایش داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of seismic behavior of steel link beams in concrete shear walls with openning under cyclic loading.
Authors
tehran, abas akbarpour nik ghalb
Abstract
The use of combined steel and artillery systems has gained popularity among engineers in recent years. One of these systems is the combination of steel beam and concrete shear beam that saves in cost and time of construction. In this research, a steel-bonded steel bundle in a correlated shear wall system under cyclic loading in Abacus software was first modeled and verified. Then, in the following research, the performance of the steel connector beam in the shear wall was investigated. To do this, according to the variables considered, 5 models have been designed which include the dimensions of the link beam (length, width, height), the type of connecting beam beam and the shear wall, hardeners (standard, diagonal) It follows that the hysteresis diagrams of all samples have stable rings, and none of them has a loss of strength and hardness, and energy absorption is well done, as well as the use of hardening between 15 Has increased up to 30% energy absorption
Keywords
Steel link beam, stiffner, concrete shear walls with openning, Cyclic Loading