مقایسه تاثیر آرایش های متفاوت سخت کننده های فولادی و FRP در دیوارهای برشی فولادی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-خیابان ستارخان-خیابان صادقی پور-کوچه قدیانی-پلاک 9
2استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
3دانشجو دانشگاه سمنان
4دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
چکیده
دیوار برشی فولادی از دهه 1970 در برخی از سازه های مهم جهان به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته است.دیوارهای برشی فولادی از نظر اجرایی،سیستم بسیار ساده بوده و هیچ گونه پیچیدگی خاصی در آن وجود ندارد لذا مهندسان،تکنسین ها و کارگران فنی با دانش فنی موجود و بدون نیاز به مهارت جدید می توانند آن را اجرا نمایند.بنای طراحی این سیستم مقاوم لرزه ای، بهره گیری از میدان های کششی قطری پس کمانشی ورق فولادی می باشد. با توجه به مقاومت بالای ورق فولادی، با بهره گیری از مقاومت پس کمانشی آن، ضخامت ورق در دیوارهای برشی فولادی بلند و برای نیروهای برشی بزرگ، کم می باشد. بدین ترتیب برای جلوگیری از کمانش ورق فولادی تحت بارهای سرویس، بجای افزایش ضخامت می توان از سخت کننده ها استفاده نمود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اجزای محدود CAE ABAQUS ، شش مدل دیوار برشی فولادی با آرایش متفاوت سخت کننده های فولادی و الیاف پلیمری کربن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از الیاف پلیمری FRP به عنوان سخت کننده تاثیر بیشتری از سخت کننده فولادی به صورت افقی- عمودی در افزایش ظرفیت باربری دیوار برشی فولادی دارد و همچنین استفاده از سخت کننده قطری در دیوار برشی فولادی نسبت به دیگر اشکال دارای عملکرد بهتری در پارامترهای ضریب شکل‌پذیری، سختی اولیه،و ظرفیت باربری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Compare the effect of different makeup of steel and FRP stiffener in steel shear walls
Authors
Mohammad Rassool tehran, ali kherodin, poriya kavehie, majid gholhaki
Abstract
Steel shear walls have been used in some of the most important structures of the world since the 1970s as a Seismic resistant system.Steel shear walls in terms of performance, the system is very simple and there is no particular complexity in it,and Engineers, technicians, and technical workers with the technical knowledge available and without the need for new skills can implement it. design of this seismic resistant system is based on the use of tensile strengths of the steel sheet.Due to the high strength of the steel plate, using its buckling resistance, the thickness of the sheet in the high steel shear walls and for large shear forces is low.Instead of increasing the thickness, stiffener can be used.This article uses the ABAQUS, finite element software and Six steel shear wall models were analyzed.The results show that the use of FRP as a stiffener has a greater effect than steel stiffener to form of horizontally -vertically in increasing the Loading capacity of steel shear walls and use of stiffener in steel shear walls has better performance than other forms.
Keywords
steel shear wall, Seismic resistant system, FRP, Stiffener, finite element