بررسی میزان اضافه مقاومت در قاب های خمشی بتنی با دیوار برشی با استفاده از روش آنالیز پوش آور تطبیقی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1آذربایجان شرقی_اهر_میدان معلم_کوچه شهاب 6_پلاک 12
2استادیار گروه مهندسی عمران/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
چکیده
آیین نامه های معتبر جهان در چند سال اخیر توجه خاصی به ضریب اضافه مقاومت در سازه‌ها نموده اند. تأثیر این پارامتر در حفظ ایمنی سازه‌ها در برابر زلزله به وضوح آشکار است. این پارامتر به همراه ضریب قابلیت اعتماد، درجه نامعینی که کنترل کننده ی تأمین اضافه مقاومت مورد نیاز سازه می باشد، از سال 1997 در آیین نامه های معتبر مطرح گردید. تشریح پارامتر اضافه مقاومت و عوامل مؤثر بر آن، نقش آن در رفتار لرزه ای سازه ها، بیان کمّی آن در قاب های بتنی و دیوار برشی از طریق انجام تحلیل های غیرخطی تحت بارگذاری جانبی استاتیکی افزاینده (پوش آور) بخش هایی از این پایان نامه را تشکیل می دهند. در این تحقیق سه سازه بتنی با سیستم قاب خمشی به علاوه دیوار برشی با تعداد طبقات 10،15،20 با استفاده از نرم افزار Etabs-Sap مدلسازی شده و تحت تحلیل های پوش آور بهنگام شونده و مرسوم مورد ارزیابی و در آخر نتایج بدست آمده ضریب اضافه مقاومت طبق آیین نامه 2800 ویرایش چهارم در سازه های بتنی مورد بررسی قرار گرفته و اعداد مربوط به این ضرایب باهم مقایسه شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of Amount of Over Strength Factor in Concrete Moment Frames with Shear Wall by Using Adaptive Pushover Analysis Method (APA)
Authors
Farzad Ahadi, Seyed Sina Kourahli
Abstract
In recent years, the world - wide standard codes have paid special attention to the coefficient over-strength factor. The effect of this parameter on saving the safety of structures from earthquake is quite postulated. This parameter associated with the Redundancy, Reliability factor by which the structural safety is controlled is added into the standard Codes from 1997. Describing the over-strength parameter, the role of effective factors on it, it's role on the seismic behavior of structure, concrete frames and shear wall, quantitative description of the problem in terms of performing linear and non-linear analyzing of selected structures under incremental push-over analysis constitute some sections of this thesis. In this research, three concrete structures with moment frame system in addition to shear wall with the number of stories 10, 15, and 20 have been modeled using Etabs-Sap software and investigated Adaptive Push-over Analyses (APA) and Customary Push-over Analyses (CPA) and finally the obtained results of over strength factor have been evaluated according to 2800 regulations fourth edition on concrete structures and the values related to these coefficients have been compared with the values of 2800 regulations.
Keywords
Adaptive Push-over, Customary Push-over, over-strength factor, Etabs-Sap software, non-linear analysis