بررسی سیکل رفتار دیواربرشی کامپوزیتی مدرن ورایج
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1رجائی شهر، 35 متری شادمان، نبش 10 متری 8 شرقی
2دانشگاه ازاد
چکیده
درمیان سیستم های موثر مقاوم در برابر بارهای جانبی می توان به دیوارهای برشی با هسته فولادی اشاره کرد که مزیت عمده آن‌ها، قابلیت شکل پذیری ناشی از کمانش در ورق فولادی است. در این مقاله ارزیابی جامعی از رفتار این سیستم در برابر بارهای جانبی ارایه شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل تحلیلی با یک نمونه مدل آزمایش شده، نشان می دهد که با افزایش مقاومت فشاری بتن و ضخامت صفحات فولادی ظرفیت سازه افزایش می‌یابد و همچنین با ایجاد درز مابین پانل بتنی‌وقاب فولادی؛ ظرفیت کلی سازه نسبت به مدل‌های رایج کاهش پیدا می‌کند و نیز تنش موجود درپانل‌بتنی درنمونه دیواربرشی با درز در مقایسه با تنش موجود درنمونه دیواربرشی رایج کاهش پیدا کرده است.. در دیواربرشی-کامپوزیتی‌مدرن(دارای‌درز)سختی سیستم در مقایسه با دیوار برشی رایج (بدون درز) بعد از دریفت مجازافزایش یافته‌است. بدین منظور با ارایه نمودارهایی ضمن بررسی نتایج، ‌اثربارگذاری حرارتی برعملکرددیوارهای برشی کامپوزیتی پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the cyclic behavior of modern and traditional composite shear walls
Authors
Tabriz, Yashar Yasrebi Nia
Abstract
Among the effective systems resistant to lateral loads, steel shear walls can be mentioned, the main advantage of which is the buckling ability of the steel plate. In this paper, a comprehensive evaluation of the behavior of this system against lateral loads is presented. The results of the validation of the analytical model with a sample of the tested model show that with increasing the compressive strength of the concrete and the thickness of the steel plates, the structural capacity increases, as well as by creating the seams between the steel reinforced concrete panel; the total capacity of the structure compared to the conventional reduction models And also the tension in the panel in the seamless wall membrane is reduced compared to the tension in the common wall wall. In a composite-wall-mounted wall, the hardness of the system is comparable to that of a conventional shear wall (without Seam) has been found to increase after it has been allowed. For this purpose, by presenting diagrams, the thermal conductivity of the composite shear walls has been suggested.
Keywords
Composite composite walls, modern shear walls, concrete panels and steel frame, resisting foamed polystyrene