بررسی تغییر مکان تیرهای بتن آرمه پر مقاومت با در نظر گرفتن اثر ترک خوردگی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1آذربایجان غربی - میاندوآب - خیابان مطهری - کوچه اشرفی اصفهانی - پلاک 10/2
2هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه چوکوروا
چکیده
مطالعه حاضر یک روش عددی جهت بررسی تغییر مکان ها و ظرفیت نهایی تیرهای بتن آرمه پر مقاومت حاوی الیاف فولادی می باشد. معادلات سازگاری و تعادل نیروها برای یک مقطع تیر که به تعداد دلخواه نوار موازی با محورهای مقطع تیر تقسیم گردیده با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی بتن به صورت عددی محاسبه گردیده است. بر اساس روش فوق، یک برنامه کامپیوتری توسعه یافته است. چندین تیر بتن مسلح موجود با استفاده از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تاثیر الیاف فولادی بر تغییر مکان ها و ظرفیت نهایی تیر ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حضور الیاف فولادی باعث افزایش سختی خمشی تیرهای بتن مسلح گردیده و موجب کاهش تغییر مکان این اعضا می شود. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مطالعه، افزودن الیاف فولادی به تیرهای بتن آرمه پر مقاومت، ظرفیت نهایی این تیرها را به میزان محدود افزایش می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prediction of Deflection of High Strength Steel Fiber Reinforced Concrete Beams Considering the Cracking Effect
Authors
pouria pourhossein, Cengiz Dundar
Abstract
In the present study, a numerical procedure for the prediction of the deflection and ultimate moment carrying capacity of high strength steel fiber reinforced concrete beams is presented. Force equilibrium and strain compatibility equations for a beam section divided into a number of segments are numerically solved due to the non-linear behavior of concrete. Based on the aforementioned procedure, a computer program has been developed. Several reinforced concrete beams available in the literature have been analyzed by using this procedure, and the influence of steel fiber on the deflection and moment capacity of the beams has been investigated. It has been found that, the results show that the presence of steel fibers increases the flexural rigidity of high strength reinforced concrete members, thus causing the reduction in the deflection of these members. According to the results obtained from study, the addition of steel fibers to the high strength beams increased the ultimate moment carrying capacity of these beams to a limited extent.
Keywords
STEEL FIBER, high strength concrete, beam, deflections