بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی در سازه ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1بلوار مدرس-خیابان فضیلت
2دانشگاه باهنر کرمان
چکیده
روشهای غیر مخرب از جمله روشهای کم هزینه و اقتصادی برای تشخیص خرابی در سازه‌ها بوده که بر اساس اطلاعات حاصله از سنسورها انجام می‌شوند. پیدا کردن موقعیت بهینه سنسورها در سازه‌ها، حل یک مسئله بهینه سازی است. در این تحقیق تاثیرات پارامترهای عدم قطعیت بر روی روش بهینه سازی موقعیت سنسور (روش استقلال موثر) مورد بررسی قرار گرفته شده است. مدول الاستیسیته، چگالی و سطح مقطع به عنوان پارامترهای عدم قطعیت در نظر گرفته شده است. از روش لاتین هایپرکیوب برای ارزیابی موقعیت بهینه سنسور با در نظر گرفتن عدم قطعیت استفاده گردیده. نویز و خطای اندازه گیری به مودشکلها اعمال گردیده و تاثیرات آنها بر روی موقعیت بهینه سنسور مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین کارایی روش استقلال موثر در حضور نویز در سنسور مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت نشان دادن کارایی و دقت این روش، یک قاب دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با نتایج مرجع 10 مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimal sensor placement for structural damage detection under uncertainty
Authors
Mostafa shiraz, peyman torkzadeh
Abstract
Nondestructive methods are low-cost and economical methods for detecting faults in structures based on the information obtained from sensors. Finding optimal position of sensors in structures is the solution to an optimization problem. In this research, the effects of uncertainty parameters on the sensor position optimization method (effective independence method) have been investigated. The modulus of elasticity, density, and cross-sectional dimension are considered as uncertainty parameters. The Latin hypercube method has been used to evaluate the optimal position of the sensor with respect to uncertainty. Noise and measurement error are applied to the modes and their effects on the optimal position of the sensor are investigated. Also, the effectiveness of the effective independence method in the presence of noise in the sensor has been investigated. In order to demonstrate the efficiency and accuracy of this method, a two-dimensional frame has been investigated and compared to the results of reference 10.
Keywords
optimal sensor placement, structural damage detection, Uncertainty