تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر ضرایب عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح مقاوم سازی شده توسط مهاربندهای خارج از مرکز با پیوند قائم تک وجفت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
2استان مازندران-شهرستان قائم شهر-خ بابل- م امام-بیست متری علیپور-اخلاص 39-پلاک 11
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
چکیده
یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح مورد توجه قرار گرفته است استفاده از مهاربند های خارج از مرکز با تیر های پیوند قائم تک و جفت می باشد. در این سیستم ترکیبی اگر عضو پیوند بدرستی طراحی گردد می تواند عملکردی شبیه میراگرهای فلزی داشته باشد. در این مطالعه تاًثیر الگوهای بارگذاری بر ضرایب عملکرد لرزه ای این سیستم ترکیبی (قاب بتن آرمه با مهاربند خارج از مرکز با تیر پیوند قائم تک وجفت) بررسی شده است. بدین منظور ساختمانهای 4، 8 و12 طبقه بتن مسلح قاب خمشی موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای طبق استاندارد 2800 ویرایش دوم طراحی گردیده اند، مدل سازی شدند. به منظور ارزیـابی ساختمان تـحت بار های لـرزه ای اصلاح شده، مـدل ها بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم مجددا بـارگذاری لرزه ای گردیدند. تحلیل مجدد بیانگر آن بود که نسبت تنش ها در اکثر ستون ها از یک تجاوز کرده است. لذا ساختمانهای مورد بررسی توسط مهاربندهای خارج از مرکز با تیرهای پیوند قائم تک وجفت مقاوم سازی شدند و سپس روی ساختمانهای مقاوم سازی شده تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت 6 الگوی بارگذاری مختلف انجام شد و ضرایب عملکرد لرزه ای محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد با افزایش ارتفاع، ضریب رفتار سازه های طراحی شده، تحت کلیه الگوهای بارگذاری جانبی افزایش یافته است. همچنین ضریب رفتار محاسبه شده با الگوی بارگذاری مستطیلی محافظه کارانه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Influence of Lateral Load Patterns on the Seismic Performance Factors of RC Buildings Retrofitted by Eccentric Braces with Single and Dual Vertical Link
Authors
Ali Seyedkazemi, Hossein Qaemshahr, Yashar Mostafaie
Abstract
One of the methods that has been considered in recent years for retrofitting the concrete buildings is the use of eccentricbraces with single and dual vertical links. In this dual system, if the link member is correctly designed, it can have a function similar to metallic dampers. In this study, the effect of lateral load patterns on the seismic performance factors of this dual system (RC intermediate moment frames retrofitted by eccentric braces with single and dual vertical links) is investigated. For this purpose, three RC intermediate moment frames of 4, 8 and 12 stories were modeled and designed using the Standard No. 2800, second edition. In order to assess these buildings under modified loads, they were reloaded according to the Standard No. 2800, fourth edition. The results showed that the stress ratios in most of the columns were larger than one. Therefore, the buildings were retrofitted using the eccentric braces with single and dual vertical links. Then, static nonlinear analysis (pushover) was performed under the 6 different load patterns and the seismic performance coefficients were calculated. The results show that with increasing the height of buildings, the R factor increases for all load patterns. Also, the R-factor obtained using the rectangular load pattern is conservative.
Keywords
seismic performance factors, lateral load pattern, Eccentrically Braced Frames, single and dual vertical links