ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه‌ی تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده در حوزه‌ی نزدیک گسل
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ورامین-بعد از بیمارستان مفتح-شهرک مسکونی سازمان آب-اداره آبیاری-دفتر مدیر امور-مهندس پاچیده
2استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
3دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
چکیده
یکی از روش های مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه، استفاده از مهاربندهای فولادی است. در این تحقیق عملکرد لرزه ای سیستم دوگانه ی قاب خمشی بتنی که به کمک دو نوع مهاربند فولادی همگرا (CBF) و واگرا (EBF) تقویت شدند، تحت هفت رکورد زلزله ی نزدیک گسل با شدت های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو قاب ده طبقه ی بتنی با پنج دهانه بر اساس روش آئین نامه ای طراحی شده و تحت تحلیل دینامیکی فزاینده قرار گرفتند. جانمایی مهاربندها در دهانه های اول و پنجم می باشد. نتایج حاکی از آن است که تقویت قاب بتنی با استفاده از مهاربند CBF و EBF، ظرفیت قاب را به ترتیب 3/2 و 2 برابر افزایش می دهد. استفاده از مهاربند EBF در قاب بتنی تا 7 برابر از میزان برش پایه ی وارد بر ساختمان نسبت به قاب CBF می کاهد. با تقریب مناسبی، تغییرمکان بام در قاب EBF در حوزه ی نزدیک گسل، کمتر از قاب CBF می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic evaluation of reinforced concrete moment frames retrofitted with concentric and eccentric steel braces using increasing dynamic analysis (IDA) methods in the near-fault field
Authors
ghasem varamin, ali kherodin, majid gholhaki
Abstract
One of the methods for retrofitting reinforced concrete moment frames is the use of steel braces. In this research, the seismic performance of a double-skinned concrete framing system reinforced with two concentric (CBF) and eccentric (EBF) steel bracing, was investigated under seven near-fault earthquake records of varying intensity. For this purpose, two ten-story concrete frames with five spans were designed according to the rules of procedure and were subjected to increasing dynamical analysis (IDA). Locating the braces in the first and fifth spans. The results indicate that reinforcing concrete frame using CBF and EBF braces increases the frame capacity by 2.3 and 2 times, respectively. The use of EBF braces in a concrete frame reduces up to 7 times the amount of base shear applied to the building relative to the CBF frame. Approximately, the displacement of the roof in the EBF frame in the near-fault area is less than the CBF frame.
Keywords
Reinforced concrete bending frame, Steel concentric and eccentric brace, Incremental Dynamic Analysis, Near-fault area, retrofitting