ارزیابی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرک گلستان خیابان امیرکبیر پلاک 285
2تهران.خیابان شریعتی.قلهک.کوچه ی سجاد.کوچه ی حبیبی.پلاک 23.زنگ سوم.
چکیده
به طور کلی دیوارهای برشی فولادی به علت عملکرد مناسب، به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد گسترش یافته‌اند. این سازه‌ها وظیفه تحمل بارهای جانبی را بر عهده دارند. همچنین امروزه به دلایل معماری و سازه‌ای، مانند کمبود فضا، محدودیت طرح‌های معماری و یا نیازهای تأسیساتی، وجود بازشو در دیوارهای برشی فولادی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ماهیت زلزله‌های دور و نزدیک به گسل و اثرات خاص آن بر سازه‌ها، در این تحقیق هدف آن است تا تأثیر بازشوها از حیث ابعاد و محل قرارگیری آن بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی تحت اثر زلزله‌های نزدیک به گسل و نیز دور از گسل مورد بررسی قرار گیرد. برای آنالیز مدل‌ها از از نرم افزار المان محدود آباکوس استفاده شده و سیزده مدل طراحی و پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی بازشودار و بدون بازشو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش اثر سه زلزله حوزه نزدیک و سه زلزله حوزه دور شامل: موارد تنش، کرنش، جابجایی، برش پایه و انرژی تلف شده مورد بررسی واقع شده است. ملاحضه شد زلزله حوزه نزدیک در ویژگی های سازه تاثیرات قابل توجهی دارد.
در این تحقیق 13 مدل ساخته شده است که هرکدام تحت اثر سه زلزله دور و سه زلزله نزدیک مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین این پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، از جمله تحقیقات توصیفی – پیمایشی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of SPSW with opening under near field earthquake
Authors
morad ghafuriyan, ali golafshar
Abstract
In general, steel shear walls have expanded due to the proper functioning as a resistance to earthquake and wind forces. These structures bear the burden of lateral loads. Also, due to architectural and structural reasons such as lack of space, architectural design constraints or the needs of the facility, the presence of openings in steel shear walls is inevitable. Due to the nature of near-fault and near-fault earthquakes on the structures, in this research, the aim of this study is to investigate the effect of openings in terms of dimensions and their location on seismic behavior of shear walls under the influence of near-earthquakes. To fault and also far from the fault. For analyzing models, the application of finite element software in Abakvs has been used and thirteen design models and main parameters affecting the behavior of open and unplugged shear walls have been studied. In this research, the effect of three near-field earthquakes and three districts of the earth's districts, including stress, strain, displacement, base cutting, and lost energy has been investigated. It was noted that the near-earthquake has significant effects on structural features.
In this study, 13 models were constructed, each under the influence of three earthquakes and three close earthquakes. This research is also based on the nature and method of data collection, including descriptive-survey research
Keywords
earthquake.near field.SPSW