ارزیابی نیازهای محاسباتی در قاب های فولادی به عنوان منطقه لرزه ای توالی اصلی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دماوند گیلاوند بلوار شهید بهشتی کوچه یاس ۱ پلاک۵
2دانشگاه ایوان کی
چکیده
این مقاله نتایجی از تحقیقاتی است که با هدف بررسی اثر پس لرزه ها در ساختمان های فولادی ساخته شده است. برای این منظور، سه مدل قاب که نشانگر قاب های مقاوم در برابر جوش فولادی موجود می باشند، به طور خاص، این تحقیق با استفاده از 14 لرزه متوالی ثبت شده در 7 ایستگاه شتاب دهنده در ناحیه نزدیک به خطا انجام شده است. پاسخ مدل های فریم بر اساس حداکثر و باقی مانده(مطالبات رانتی دائمی در پایان تحریک زلزله اندازه گیری شد. از نتایج این تحقیق، بر خلاف نتایج قبلی بر اساس توالی های لرزه ای مصنوعی، پس لرزه ها به طور معنی داری افزایش تقاضای پیک و رطوبت را به طور چشمگیری افزایش نمی دهند، زیرا دوره غالب پس لرزه) بسیار متفاوت از دوره ارتعاش مدل های قاب است. علاوه بر این الگوریتم های لرزه ای مصنوعی می توان به طور قابل توجهی از اوج متوسط و تقاضای راندمان باقی مانده و همچنین تغییرپذیری رکورد به رکورد نشان داده شودبه طوری که این توزیع در مقایسه با توزیع های به دست آمده از الگوهای بار جانبی و طراحی های آئین نامه ای، بسیار یکنواخت تر باشد. انتظار می رود با استفاده از این الگوی بارها، توزیع یکنواختی از ضرایب شکل پذیری در کلی ة طبقات حاصل شود به طوری که این توزیع در مقایسه با توزیع های به دست آمده از الگوهای بار جانبی و طراحی های آئین نامه ای، بسیار یکنواخت تر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Assess computing needs in steel frames as the original sequence seismic zone
Authors
damavand, vahid saberi
Abstract
This paper presents the results of research to determine the effects of aftershocks in the building is made of steel. Reply models of frames based on the maximum and remains (due to rent permanently at the end of triggering earthquakes were measured. The results of this study, unlike previous results based on the sequence of seismic synthetic, aftershocks significantly increase peak demand and humidity will not increase dramatically because most of aftershocks) is very different from the vibration of frame models. In addition algorithm seismic synthetic can be significantly since the peak average demand and efficiency remains as well as the variability of record on the record indicated Shvdbh so that the distribution compared with distributions derived from patterns of lateral loads and design procedural, is much more uniform. It is expected that by using this pattern repeatedly, uniform distribution of the shape factor of the whole of classes is reached, so that the distribution compared with distributions derived from patterns of lateral loads and design of procedural, much more uniform is
Keywords
Frame bending, deformation forms a uniform distribution pattern, seismic zone