مکان بهینه تاندون فعال با استفاده از الگوریتم ژنتیک در ساختمان چند طبقه با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مازندران ساری بلوار امام هادی
2دانشگاه بوعلی سینا
چکیده
در بیشتر مطالعات انجام شده بر روی کنترل ارتعاش سازه ساختمان، ساختمان ها بصورت پایه صلب در نظر گرفته شده اند، در حالی که اثر اندرکنش خاک-سازه در ساختمان های قرار گرفته روی خاک نرم، ممکن است بسیار مهم باشد. اثرات اندرکنش خاک-سازه به طور قابل توجهی ویژگی های دینامیکی سازه را تغییر می دهد. در این مقاله، الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای بهینه سازی مکان تاندون فعال در سازه های قابی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک-سازه به منظور کاهش هزینه های کنترل فعال و پاسخ سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه، جعبه ابزار MATLAB برای پیدا کردن مجموعه ای از راه حل های بهینه پارتو و مینیمم سازی چند هدفه استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که این روش می تواند تعداد و مکان تاندون های فعال در قاب را پیدا کند، در حالی که تغییر مکان آخرین طبقه به حداقل برسد. مزیت اصلی اتخاذ الگوریتم این است که تعداد تاندون های فعال نصب شده تقریبا 50٪ کاهش یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimal placement of active tendon in the building including soil–structure interaction effect using genetic algorithm
Authors
seyed ebrahim sadat kholerdi, ebrahim nazarimofrad
Abstract
Most studies on vibration control of building have considered the buildings resting on fixed base while the soil-structure interaction (SSI) effect may be of great significance in the buildings resting on soft soil. It is well known that the SSI effects would significantly modify the dynamic characteristics of structures. In this paper, a multi-objective genetic algorithm is used to optimize the placement of active tendon in frame structures considering soil–structure interaction effect to reduce active control cost and response of structures. To use multi-objective genetic algorithm, the MATLAB toolbox is used to find a set of Pareto optimal solutions for a multi-objective minimization. The results indicate that the method is able to find the number and location of the active tendons in the frame while the last story displacement is minimized. The main benefit of adopting the algorithm is to reduce the number of installed active tendons approximately by 50%.
Keywords
Optimal placement, Seismic control, multistory buildings, active tendons, soil&ndash, structure interaction