بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی با نسبت طول به قطر ثابت بر مشخصات مقاومتی بتن سبک حاوی سبکدانه های معدنی پومیس
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- خیابان قصرالدشت-بعد از مرتضوی -کوچه جم زاده
2مدیر تحقیق و توسعه شرکت آپتوس ایران
3کارشناس شرکت آپتوس
چکیده
یکی از شاخص های مقاومتی بتن، مقاومت خمشی و کششی آن می باشد که این دو مقاومت در حقیقت به مقاومت فشاری وابسته بوده و بهبود هر یک از آنها، در دیگری نیز موثر خواهد بود. در زمینه افزایش مقاومت خمشی و کششی نقش الیاف بسیار مهم و قابل توجه بوده، به ویژه در بتن های سبک که فضای خالی بیشتری در میان سنگدانه ‌ها وجود دارد و یا دانه های با چگالی کمتری مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله به بررسی تأثیر الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی از لاستیک خودرو، بر خواص مکانیکی بتن سبک حاوی سبکدانه های پومیس می پردازد. میزان الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی در این مطالعه، (%0.5-1%-1.5%) حجم بتن و با نسبت طول به قطر٥٠ می باشد. همچنین از مواد افزودنی نظیر فوق روان کننده برای کاهش آب مصرفی و پوزولان های ریز ساختار مانند میکروسیلیس برای پر کردن خلل و فرج های بتن به جهت ارتقاء مشخصات مکانیکی بتن سبک، استفاده شده است. لازم به ذکر است که هدف استفاده از الیاف فولادی بازیافتی امکان استفاده مجدد و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن این ضایعات می باشد. در این مطالعه هشت ترکیب مختلف بتن سبک حاوی درصد های متفاوت الیاف فولادی ساخته شده و تحت آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی به روش دو نیم شدن و مدول گسیختگی قرار گرفته اند نتایج آزمایش‌ها بیانگر تأثیر مثبت الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن سبک می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Experimental evaluation of the effect of using industrial and recycled steel fibers with a constant length to diameter ratio(L/D) on the Mechanical properties of lightweight concrete containing Pumice minerals aggregates
Authors
mahtab mardani, saeed bozorgmehr nia, mahan salimiyan
Abstract
One of the most important characteristics of concrete is flexural and tensile strength, these two strengths are in fact dependent on the compressive strength and the improvement of each of them will also be effective on the other. In the context of increasing the flexural strength and tensile strength of concrete, the role of the fibers is very significant, especially in lightweight concrete with a greater free space in the aggregates or less density of aggregates. This paper examines the effects of industrial steel and recycled rubber tires fibers on the mechanical properties of lightweight concrete containing Pumice. The amount of industrial and recycled steel fibers in this study (0.5-1% -1.5%) by the volume of concrete and with a length to diameter ratio of 50. Also, additives such as super-plasticizers have been used to reduce water consumption and microstructures pozzolanic materials such as silica fume to fill the pores and concrete voids in order to enhance the mechanical properties of lightweight concrete. It should be noted that the purpose of using recycled steel fibers is to reuse and eliminate environmental problems caused by the burial of these wastes. In this study, eight lightweight concrete mix design containing different percentages of steel fibers were made and compressive strength, tensile strength by splitting and failure modulus have been tested. The results of the experiments show the positive effect of industrial and recycled steel fibers on Mechanical properties of light weigh concrete.
Keywords
Light weight concrete, Industrial steel fibers, Recycled steel fibers, Pumice light weight aggregate, Mechanical prpoerties