تحلیل عددی سه‌بعدی تأثیر تغییـر زاویـه انحنـای مـرکـزی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شیراز-بلوار عدالت شمالی-کوچه 2-پلاک 66-کدپستی: 7176683954
2استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
چکیده
امروزه تیرهای خمیده به طور گسترده‌ای در شاخه‌های متعددی ساختمان از جمله در گوشه‌های لبه‌گرد، بالکن‌های دایره‌ای و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و کامپوزیتها هم به علت مقاومت بالا نسبت به وزن آنها در صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحقیق، به بررسی تأثیر تغییر زاویه انحنای مرکزی تیر خمیده افقی کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم با بارگذاری درون صفحه عرضی و به صورت سه‌بعدی المان محدودی تا بار نهایی می‌پردازد. تیر مذکور شامل لایه‌های کربن اپوکسی ارتوتروپیک با رویه‌های فوقانی و تحتانی و فوم با قابلیت له‌شدگی در مرکز می‌باشد. زاویه‌ی انحنای مرکزی تیر خمیده، در حالی که طول ثابت نگه داشته شده و تیر متقارن می‌باشد مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده گردید که کاهش زاویه‌ی انحنای مرکزی باعث افزایش سختی، ظرفیت باربری و چرخش سطح مقطع تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌ با هسته فوم با توجه به پدیدارشدن لنگر پیچشی کاهش زاویه انحنای مرکزی موجب خواهد بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical Analysis of Three Dimensional the effect of changing of central subtended angle of Horizontal Composite Sandwich Curved Beam Panels with Foam Cores
Authors
Reza Shiraz, Mohammad Hasan Kadivar
Abstract
Today, curved beams are extensively used in many fields, such as in the rounded corners of building, circular balconies, …etc and composite materials are extensively used in building industry, because of their high strength to weight ratio. The research deals with the analysis of horizontal composite sandwich curved beam with foam core, loaded transversely to its plane, using a three dimensional nonlinear finite element model to the ultimate load.The beam is included foam core of Divinycell H250 and top and bottom layers that each one has 10 layers of carbon fiber reinforced epoxy material that thickness of each layer of composite is also 0.5 mm The beam has orthotropic carbon epoxy layers at its top and its bottom and a crushable foam as its core. The central subtended angle of the curved beam while the length was kept constant has considered and it was seen that the decrease of the central subtended angle increases the stiffness and the rotation of sectional area due to the emerging of torsional moment.
Keywords
Horizontal Curved Bram, Sandwich Panels, finite element, Ultimate strength, Hashin Failure Criterion