ارائه رابطه پیشنهادی جهت برآورد حجم بتن موردنیاز در ساختمان های بلند بتن آرمه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-سیدخندان-خیابان شهید کابلی-کوچه همدانی-تقاطع هاله-پلاک 4-واحد 11
2کارشناس عمران-دانشگاه فنی و حرفه ای سمنان
چکیده
در قرن 20ام توسعه در فناوری بتن در مصالح ساختمانی، سیستم های سازه ای و تکنیک های ساخت، ساخت ساختمان های بلند بتنی مانند برج های دوقلوی پترونانس در کوالالامپو با ارتفاع 452 متر و 85 طبقه، برج جین مائو در شانگهای با ارتفاع 421 متر و 88 طبقه و برج خلیفه در دبی با ارتفاع 828 متر و 162 طبقه را بدنبال داشته است. در این مقاله تجربه ی طراحی سازه ای ساختمان های بلند بتن آرمه که توسط تیم های مختلف طراحی به دست آمده است بیان می شود و مشخصات استاتیکی و دینامیکی برخی از بزرگ ترین ساختمان های بلند مرتبه بررسی شده است. در نهایت ارتباط بین حجم مورد نیاز بتن مسلح و ارتفاع ساختمان های بلند بتن آرمه مورد مطالعه قرار گرفته است و یک فرمول مناسب برای تخمین زدن حجم بتن موردنیاز برای ساختمان های بلند بتن آرمه بر اساس تعداد طبقات پیشنهاد می شود. همچنین با توجه به ساختمان های مورد مطالعه، توصیه هایی برای طراحی های سازه های بلند مرتبه آینده پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Formula suggestion for estimation of the required concrete volume in reinforced concrete tall buildings
Authors
Tehran, behnam laki
Abstract
In the 20th century, the development of concrete technology in materials, structural systems and construction techniques caused the construction of high-rise concrete structures, such as Petronas in Kuala Lumpur with a height of 452 m and 85 floors, the Jin Mao Tower Shanghai, with a height of 421 meters and 88 floors, and Burj Khalifa in Dubai, with a height of 828 meters and 162 floors. In this paper, the experience of structural design of high-rise reinforced concrete buildings, which has been obtained by various design teams, is expressed, and the static and dynamic characteristics of some of the largest high-rise buildings have been investigated. Finally, the relationship between the volume of reinforced concrete and the height of high concrete reinforced concrete buildings has been studied and a suitable formula for estimating the concrete volume required for high concrete reinforced concrete structures is proposed based on the number of floors. Also, according to the studied buildings, recommendations for designing high-rise structures of the future are proposed.
Keywords
Tall buildings, reinforced concrete, the required concrete volume, number of floor