بهبود خصوصیات مکانیکی بتن با استفاده از نانو ذرات سیلیس و اکسیدتیتانیوم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استادیار
2مشهد-بلوار وکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
3بلواروکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
چکیده
در حقیقت نانو فناوری یک فناوری جدید نیست، بلکه مقیاسی جدید در فناوری ها و رویکردی تازه در تمام رشته هاست، که این توانایی را به بشر می دهد تا بتواند در ابعاد کوچک، به ساخت و طراحی بپردازد. با ورود به این ابعاد کوچک، بشر می تواند در نحوه ی آرایش اتمها و مولکول ها دخالت کند و به تغییر و کنترل خواص و رفتار مواد جدید اقدام کند. در این دامنه ابعاد، مواد، خصوصیات مناسبتری دارند، از جمله واکنش پذیری، استحکام، خواص الکتریکی بالا. نانوتکنولوژی در صنعت بتن، برای تولید بتن هایی با مقاومت کششی و فشاری بالا و یا تولید بتنی با سطوح خودتمیزشوندگی و خودترمیمی، کاربرد دارد و باعث شده تا تحقیقات در مورد مصالح ساخته شده با این مواد توسعه یابد. نانوذرات سیلیس و اکسیدتیتانیوم از جمله این نانومواد هستند که کاربرد فراوانی در ساخت مواد و مصالح جدید دارند. نانوذرات سیلیس به علت خصوصیات ضدسایش، ضدلغزش، ضدحریق، ضدانعکاس سطوح، پایداری حرارتی و نانوذرات اکسیدتیتانیوم به دلیل خواص نوری، الکتریکی و کاتالیستی عالی، مواد ارزشمندی در بخشهای متعدد صنعت ساختمان هستند و توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. باید در نظر داشت که ساختمانهای منحصر به فرد و سازه هایی در مقیاس بزرگ برای حفظ استحکام، ایمنی، کاهش مصرف منابع انرژی، متقاضیان مصالح نوین هستند که حتی در مراحل تعمیر و نگهداری هم مورد نیاز می باشند و این نکته نیز حائز اهمیت است که تهیه نانوبتن ها و بتن های توانمند نیاز به مصالح گرانتر و فناوریهای پیچیده تر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Impact of Nano-silica and Titanium Oxide on Enhancement of Concrete Structures Properties.
Authors
Hossien khosravi, Nafiseh Einafshar, Elham Einafshar
Abstract
In fact, the Nano technology is not a novel technology, while it is new scale among the technologies of all fields, which makes a human able to to manipulate the array mode of atoms and molecules, as a resuls he will gain access to control the properties and behavior of the materials and he will be able to fabricate combinations of new structures. In this dimension domain, the materials exhibit proper properties, compared to the materials with the bigger scale. These materials can lead to enhancement of properties, including reactivity, strength, electric properties and essentially surface-to-volume ratio. The Nano technology is applicable in the concrete industry for producing concrete of high tensile and compression strength with capability of self-cleaning and self-healing. The researches and studies on the materials made through Nano particles have rapidly increased. Silica and Titanium oxide nanoparticles are two types of these nanoscale materials that are used extensively in the manufacture of new materials. Silica nanoparticles due to its anti-oxidant, anti-slip, anti-fouling, anti-reflection properties, thermal stability and Titanium oxide nanoparticles are excellent in many optical, electrically and catalysts, valuable materials in many sectors of the building industry, attracting the attention of many researchers. They are It should be kept in mind that unique buildings and large-scale structures to maintain strength, safety, quality of life, and reduced energy consumption are among the applicants for modern materials, which are even needed during maintenance and maintenance. It's also important that the supply of nano-concrete requires more expensive materials and technologies.
Keywords
concrete, Nano-particles, Silica, titanium oxide