مطالعه عددی عملکرد ورق فولادی محافظ در ستون های کامپوزیتی در برابر بارگذاری انفجاری.
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1وکیل آباد ، بولوار دانش آموز ، دانش آموز 21، پلاک 371، واحد 9188713848
2مدیر گروه عمران/ دانشگاه آزاد شاهرود
3مدیر گروه معدن/دانشگاه آزاد واحد شاهرود
چکیده
انفجار یک انرژی ناگهانی، سریع و اتفاقی است. بارهای دینامیکی بزرگی که بر اثر انفجار به وجود می آیند بسیار بزرگتر از بارهای معمول طراحی برای ساختمان ها می‏باشند و این یکی از مهم ترین دلایل وقوع فاجعه در انفجار ها است. در سالیان گذشته حملات تروریستی به وسیله‏ی مواد منفجره در نقاط مختلف جهان منجر به آسیب‏های جدی مالی و جانی گردیده است. ( ازطرفی ستون یک عنصر کلیدی ساختمان است که در واژگونی ساختمان ها و سازه ها نقش مهمی دارد زیرا تمامی بارهای ساختمانها و سازه ها به ستون وارد می‏شود، بنابراین ساختاری از ستون که بتواند مقاومت در برابر بارگذاری انفجاری را افزایش دهد باعث افزایش امنیت ساختمانها و سازه ها می‏شود. تحلیل‏ها و بررسی‏ها بر روی پروفیل‏ فولادی و ورق فولادی محافظ بتن انجام می‏شود و ستونهای کامپوزیتی در برابر بار انفجار با یکدیگر مورد مقایسه قرار می‏گیرند. در شروع کار به ایجاد معادل سازی مقطع بتنی و ورق فولادی در ستون‏های کامپوزیتی پرداخته شده است، که 2 مدل از ستون‏های کامپوزیت ایجاد گردید. بارهای انفجار در سه فاصله مختلف از وسط ارتفاع ستون در حالت (چسبیده به ستون، 0.5 متری و2.5 متری ) از ستون کامپوزیت با بارهای مختلف بر حسب TNT در ABAQUS مدل گردیدند. نتایج نشان داد، که در بین 2 مدل از ستون‏های کامپوزیتی، ستون های که دارای ورق فولادی محافظ هستند نسبت به ستونهای بتن مسلح حدود 80 درصد مقاومت بیشتری در انفجار داشته است، و پس از بارگذاری انفجار ستون کماکان پایدار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Numerical study of protective sheet steel in composite columns against blast Loading.
Authors
vali ollah taghavi, Aboozar mirzakhani, mohammad taji
Abstract
The explosion is a sudden, rapid and accidental. The large dynamic loads generated by the explosion are much larger than the usual design loads for buildings, and this is one of the most important reasons for the catastrophe in the explosions. In recent years, terrorist attacks by explosives in different parts of the world Has led to serious and financial losses. (from the side of the column is a key element of a building that plays an important role in the reversal of buildings and structures because all the loads of buildings and yards to the column Therefore, the structure of the column, which can increase the resistance to explosive loading, increases the security of buildings and buildings. Analysis and studies on The steel core is made of columns and concrete sections. Composite columns are in line The explosion times are compared and investigated. At the beginning of the work, the construction of steel profiles and concrete cross section with steel cover in composite columns was made, in which two models of composite columns were created: explosion loads at three different distances From the middle of the column height (Cling mode , 0.5 and 2.5 meters), a composite column with different loads in terms of TNT was modeled in ABAQUS). The results showed that among the 2 models of composite columns, the columns with steel sheet protective against the explosive loading is about 80% more resistant than the reinforced RC columns, and after the explosion the column is still stable.
Keywords
Blast Loading, Composite columns, protective sheet steel, Reinforced concrete cross section, ABAQUS