بررسی تاثیر استفاده از خاکستر غنی شده با باکتری بر مقاومت بتن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1نیایش-ابتدای خیابان آموزش-مجتمع شهید کاظمی- بلوک 3 - واحد 17
2استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد لارستان
3کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجایی تهران
چکیده
در صنعت ساختمان، بتن یکی از اصلی ترین و پر طرفدارترین مصالح سازه ای است. بتن از سیمان که یک مصالح کارخانه ای و آب، ریزدانه و درشت دانه که مصالح خامی هستند، تشکیل شده است. در کارخانه سیمان به ازای تولید یک تن سیمان پرتلند معمولی، حدود 900 کیلوگرم گاز دی اکسید کربن آزاد می گردد که منجر به افزایش گرمای جهانی می شود. روشهای متعددی جهت کاهش میزان سیمان توام با حفظ مقاومت در ساخت بتن پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر تاثیر استفاده از خاکستر غنی شده با باکتری باسیل اسفارسیس بعنوان جایگزین مواد سیمانی مورد بررسی قرار گرفته است. باکتری های باسیل به منظور خودترمیمی، تعمیر ترک، افزایش دوام و مقاومت بتن مورد استفاده قرار می گیرند. بتن مورد بررسی از نوع 40C است. بتن در حالت های آمیخته با خاکستر بادی، خاکستر بادی غنی شده با باکتری و بدون خاکستر بادی مورد آزمایش قرار گرفته است. مقاومت فشاری و کششی نمونه های بتنی و خمشی تیر بتن مسلح در مخلوط های مختلف بتن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده اثرات مثبت استفاده از خاکستربادی غنی شده با باکتری در ساخت بتن هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of using enriched fly ash with bacteria on the concrete’s strength
Authors
zahra bandar abbass, akbar ghanbari, mohammad mobaraki
Abstract
In construction industry, Concrete is a majorly used construction material and cement is the only manufactured material and other materials like coarse aggregate, fine aggregate and water are raw resources. In manufacturing of cement 900 kg of carbon dioxide is discharged per 1 T of Ordinary Portland Cement (OPC) production, which results in global warming. Several methods have been proposed to reduce the amount of cement in the manufacture of concrete. To minimize the adverse effects of carbon dioxide and to conserve energy, in this study it is determined to use bacteria in C40 grade concrete and to intensify its properties of hardened concrete. The innards for concrete are examined. In this study the strength of structural elements where examined with partial replacement of cement by fly ash enriched with bacteria.The compressive strength and tensile strength of concrete and flexural strength of reinforced concrete were studied in different concrete mixtures. The results show well effects of using enriched fly ash with bacteria on the concretes strength.
Keywords
concrete, Bactria, Bacillus sphaericus, Calcium carbonate, fly ash