بررسی تأثیر افزودن فنر فلزی بر مقاومت فشاری و کششی بتن خودتراکم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ورامین-بعد از بیمارستان مفتح-شهرک مسکونی سازمان آب-اداره آبیاری-دفتر مدیر امور-مهندس پاچیده
2دانشگاه گرمسار
چکیده
بتن یک ماده ی ساختمانی است که می توان با افزودن مصالح نوین سبب بهبود خواص مقوامتی آن شد. هدف از انجام این مقاله، بررسی تأثیر افزودن فنرهای فلزی در بهبود خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم می باشد. بدین منظور تعدادی نمونه ی استوانه ای به ابعاد 10*20 سانتی متر حاوی فنرهای فلزی با قطر حفره ی 8، 12 و 16 میلیمتر، ضخامت مفتول 8/0 میلی متر، و طول 25 میلی متر با مقادیر استفاده ی 2/0 و 4/0 درصد جهت انجام آزمایش مقاومت فشاری و کششی ساخته شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از استفاده از فنر با قطر حفره ی 8 و 12 میلی متر می تواند تا 25% و 40% مقاومت فشاری و کششی را بهبود بخشد. همچنین فنر با قطر حفره ی 16 میلی متر بعلت سختی کم در برابر بارهای وارده و ایجاد حفرات ریز بین ساختار بتن، مقاومت فشاری و کششی بتن را کاهش داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of adding metalic springs on compressive and tensile strength of the self-compacting concrete
Authors
ghasem varamin, amin moshtagh, mohammad mohajeri, omidreza soleymani, armin akbaryan
Abstract
As a structural material, concrete has a weak performance in tensile conditions which causes the concrete to crack and creep Concrete is a construction material whose strength properties may be improved through adding novel materials. The aim of the present paper is to investigate the effect of adding metallic springs on mechanical properties of the self-compacting concrete. For this purpose, cylindrical samples with 10 × 20 cm dimensions having metallic springs with 8, 12 and 16mm hole diameters, 0.8 mm thickness and 25 mm length are used with 0.2 and 0.4 % ratio for compressive and tensile strength tests. Results illustrated that using springs with 8 and 12mm hole dimeter can improve compressive and tensile strength as much as 25 and 40 %, respectively. Moreover, due to the low stiffness against applied loads and micropores in concrete structure, 16 mm hole diameter spring reduced the compressive and tensile strength of the concrete.
Keywords
self-compactiong concrete, compressive strength, tensile strength, metallic spring