بهینه یابی میرایی و موقعیت مهاربند بازویی در سیستم مهاربند بازویی میراشده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-شهریار- شهرک کهنز-خیابان حبیبی- بن بست لطفی پلاک 70
2استادیار
3استاد
چکیده
مهاربند بازویی، همواره به عنوان یک از سیستم های موثر در کنترل تغییر مکان جانبی سازه های بلند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با به کارگیری میراگر ویسکوز خطی و بررسی تاثیر سختی ستون های پیرامونی، سیستم نوین مهاربند بازویی میرا شده، ارائه شده است. در این مقاله به منظور دست یابی به مشخصات اولیه مربوط به طراحی سیستم مهاربند بازویی میرا شده مانند؛ میزان میرایی و موقعیت بهینه مهاربند بازویی، دومدل ساده شامل تیر-میراگر و تیر-فنر-میراگر، ارائه شده است. معادله ی دیفرانسیل جزئی حاکم بر رفتار تیر طره مطابق با تئوری اولر-برنولی برای هر دومدل استخراج شده و با حل تحلیلی این معادلات با شرایط مرزی نیرویی و تغییر مکانی انتهایی، ماتریس ضرایب و معادله مشخصه غیر جبری مدل ها استخراج شده است. با حل عددی معادلات مشخصه، فرکانس های طبیعی مختلط متناظر با مقادیر مختلف پارامترهای بی بعد شده از قبیل، نسبت میرایی و موقعیت ارتفاعی مهاربند بازویی، به دست آمده است و نتایج به صورت منحنی های مربوط به موقعیت ارتفاعی مهاربند بازویی و نسبت میرایی در مقابل نسبت میرایی مودال، ارائه شده و مقادیر بهینه ی هر یک از این پارامترها در مود های مختلف سازه مشخص شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
optimization of damping and outrigger location in damped outrigger system
Authors
bahador tehran, majid aminafshar, mohammad mahdi memarpour
Abstract
the outrigger is one of the effective systems for lateral displacement mitigation in tall buildings. by using linear viscous dampers and investigation the perimeter columns stiffness, a novel damped outrigger system, has been proposed. in this paper, to gain insight into preliminary specifications of such systems, like damping and outrigger's optimum location, two simplified models including, beam-damper and beam-spring-damper, has been developed. two partial differential equations governing the motion of each models assuming a Bernoulli-Euler beam. a closed-form analytical solution is developed. by applying appropriate boundary conditions (for displacement and force), at the end, the multiplier matrix and charactristics equation is obtained. The complex natural frequencies related to the corresponding non dimentional parameters including, damping and outrigger location, has been obtained by solving charactristics equation with numerical method. The result for damping ratio respected to damping and outrigger location, has been shown with curves which the optimal location and damping for each mode was obvious.
Keywords
outrigger-viscous damper-tall building-optimization