ارزیابی رفتار لرزه‌ای مهاربندهای دروازه‌ای و تعیین راهکار مربوطه جهت بهبود رفتار لرزه‌ای آن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1شهرک مدنی فاز 3 کوچه قاضیانی سمت چپ درب اول کد پستی: 6513976675
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی زلزله
چکیده
یکی از راه حل های مورد توجه جهت رفع مشکل وجود بازشو ها در سیستم های مهاربندی بدون مزاحمت برای معماران، استفاده از سیستم مهاربند دروازه‌ای می‌باشد. از آنجا که در طراحی سیستم های مقاوم لرزه ای به فرض پایداری آنها، تأمین مقاومت، سختی و شکل پذیری جزء اهداف اصلی به شمار می روند، لذا مهاربندهای دروازه‌ای از نظر هندسی مشابه با مهاربندهای همگرای شورن بوده با این تفاوت که اعضای اصلی مهاری مستقیم نیستند و از محور اصلی خود خارج می گردند. محل شکستگی بوجود آمده توسط عضو سومی به محل اتصال تیر به ستون در قاب متصل می شود. دراین پژوهش ابتدا به بیان پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این سیستم پرداخته شد.مدلی تحلیلی اجزا محدود برای این سیستم مدل سازی گردید و با مقایسه ی نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی دیگر پژوهشگران پیش از این ، مورد تائید قرار گرفت.روند تحقیق با مدلسازی 5 نمونه از مهاربند دروازه ای با فواصل مختلف گره میانی، به بررسی ضریب رفتار، سختی، ضریب شکل پذیری، میزان انرژی استهلاک شده و .... پرداخته شد.این تحقیق نشان می دهد که افزایش پارامتر هایی چون میزان سختی ،ضریب اضافه مقاومت،ضریب تنش مجاز باعث کاهش تغییر شکل پلاستیک، میزان سختی اولیه سازه و ضریب رفتار سازه می شود. در اعضای مهاربند دروازه‌ای امکان کمانش خارج از صفحه نیز در هنگام اعمال بار فشاری در آنها وجود دارد که حتماً باید در طراحی‌ها مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic evaluation of Y-shaped steel bracing and determination of appropriate solution to improve its seismic behavior
Authors
kaveh saboohian, Hadi Aboutalebi
Abstract
One of the considered solutions to solve the openings problem of bracing systems without any architectural disruption is Y-shaped bracing .Y-shaped bracing geometrically are similar to chevron bracing but the difference is that the main element of bracing is not straight and gets out of its main axis. The created fracture site is connected to the beam-column joints by a third member. This research firstly focuses on the history of the related subjects then the system is modeled by finite element approach and verified by experimental results and other previous literature. This research evaluates the behavior factor, stiffness, ductility coefficient and the rate of damping energy and so on. The results of this study are including; increasing parameters such as stiffness, excessive strength coefficient, allowable stress coefficient and decreasing of plastic deformation, the initial stiffness of the structure and the structural behavior factor. In this system, there is possibility of outside buckling while applying the compressive load that should be considered in the design stage.
Keywords
Y-shaped bracing, Behavior Factor, Energy absorption, hysteresis