روش‌های خودترمیمی بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1استان چهارمحال و بختیاری شهرستان لردگان-بخش خانمیرزا- روستای دهصحرا خیابان شهید مطهری- کد پستی 8894151311
2استاد تمام گروه راه و ترابری و رئیس مرکز تحقیقات روسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران
3دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکیده
بتن تحت شرایط مختلف دچار ترک‌خوردگی می‌شود، در صورت وجود شبکه‌ای از ترک، ساختار بتن نفوذپذیر شده و میلگرد‌ها در معرض هوا قرار می‌گیرد و سبب تشدید تخریب بتن می‌گردد. تولید بتن انرژی زیادی مصرف می‌کند که این خود لزوم بهره‌گیری از روش های خود ترمیمی بتن را به اثبات می‌رساند. طراحی زیرساخت‌های جدید برای عمر طولانی تر با بهبود دوام بتن یک راه حل مناسب برای مشکل است. در این مقاله با جمع آوری اطلاعات در خصوص مکانیزم‌های چند تکنولوژی خود‌ترمیمی این مسئله به طور نقادانه بررسی شده است. برای برطرف کردن مشکل با توجه به نوع ترک‌ تکنیک‌های خودترمیمی مناسب ارائه شده است، روش ترمیم با باکتری بصورت خودکار با کربنات تولید شده از باکتری صورت می‌گیرد و سبب رسوب کربنات کلسیم می‌شود که یک سیستم سازگار با محیط زیست است. افزودن اجزای خاص (مانند آلیاژ حافظه شکل) به بتن و ایجاد یک سیستم خود‌ترمیمی هوشمند که بصورت خودکار ترک را تشخیص داده و آن را ترمیم کند، استفاده از میکرو کپسول و الیاف لوله‌های توخالی جهت حمل عامل ترمیم دهنده ، همه و همه در جهت ترمیم بتن مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون یک تکنیک مناسب برای همه مکانیزم‌های ترمیم ابداع نشده است. به‌همین دلیل است که تکنیک خودترمیمی باید با توجه به وضعیت بهره برداری سازه بتنی طراحی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
methods of Self-healing concrete
Authors
abolfazl mohammadi janaki, abolfazl hassani, Farbod Kazemian
Abstract
Concrete is subject to cracking under different conditions, if there is a cracking system, the structure of the concrete is permeable and the fibers are exposed to the air, and it will intensify the destruction of the concrete. Concrete production consumes a lot of energy, which necessitates the use of concrete self-healing methods. Designing new infrastructures for longer life with improved concrete durability is a good solution to the problem. This article has been critically reviewed by collecting information about self-reciprocating multi-technology mechanisms. In order to solve the problem, according to the type of cracking, suitable self-healing techniques are presented, the bacterial repair is done automatically with the carbonate produced from the bacteria and causes the deposition of calcium carbonate, which is an environmentally friendly system Is. The addition of specific components (such as the shape memory alloy) to concrete and the creation of an intelligent auto-repairing system that automatically detects and repairs cracking, the use of microcapsules and hollow core fibers to carry the repair agent, all is used to repair concrete. So far, no proper technique has been devised for all restoration mechanisms. This is why the self-healing technique should be designed according to the condition of the operation of concrete structures.
Keywords
self-healing, concrete, capsule, bacteria, Calcium carbonate