مدیریت بهینه انرژی در سازه های فضاکار با رویکرد توسعه پایدار در صنعت ساختمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مازندران - محمودآباد - خ امام - ک نسیم 14- پلاک 10
2دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
3دانشگاه آزاد چالوس
چکیده
با توجه به تعداد بسیار زیاد اعضای فضاکار در این گونه از سازه ها ، بهینه سازی آنها می تواند منجر به ایجاد سازه های بسیار پربازده تر و با صرفه تر در استفاده از انرژی های فسیلی و یا حتی محیط زیست گردد. مسائل مربوط به بهینه سازی این نوع از سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر انرژی در توسعه اقتصادی اجتماعی هر کشور دارای اهمیت بسیاری است. هدف این پژوهش بوجود آوردن طرحی جهت بهینه سازی سازه های فضاکار با کارایی بالا می باشد. در روش بهینه سازی ساز ه ها این عمل با تعیین گروهی از متغیرهای طراحی همراه است که بر حسب بارهای اعمال شده، قیود و پارامترهای از پیش تعیین شده موجب کمینه یا بیشینه شدن تابع هدف می شوند. همچنین در راستای صحت سنجی الگوریتم بررسی سازه های فضاکار بررسی سه مثال عددی که از جمله معروف ترین مثالهای بهینه سازی بوده و در بسیاری مقالات معتبر مورد بررسی قرار گرفته و از جمله معروف ترین مسائل مربوط به بهینه سازی خرپای دو بعدی و سه بعدی است،در یافتیم که از ویژگی های بسیار ارزشمند روش تلفیقی گرادیان ورزشکار و تئوری آشوب می توان به این نکته اشاره کرد که در این روش با محدود کردن بازه ی مورد جستجو می توان به جواب دقیق تری رسید. در صورتی که جوابهای مطلوب برای سازه در محدوده مورد نظر قرار نگرفته باشد، با بررسی مساحت های بهینه بدست آمده می توان محدوده مورد نظر برای جواب را به طور مناسبی تنظیم نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimum energy management in spacecraft with sustainability development approach in the building industry
Authors
Nima Mahmoudabad, Amin Baharloo, Lahmi Farzad
Abstract
Due to the large number of spacecraft members in this type of structure, their optimization can lead to the creation of more efficient and cost effective structures for the use of fossil fuels or even the environment. Hence, the issues of optimizing this type of structure are of great importance. On the other hand, energy is important in the economic development of each country. The purpose of this research is to develop a plan for optimizing high performance spacecraft structures. In the method of optimizing the structures, this action is accompanied by the determination of a group of design variables that, in terms of applied loads, constraints and predetermined parameters, minimize or maximize the target function. Also, in order to validate the spatial structure survey algorithm by examining three numerical examples that are one of the most popular optimization examples and which have been investigated in many valid papers, including the most popular optimization problems for two-dimensional trusses And three dimensional, we find that the most valuable features of the combined method of athletic gradients and chaos theory are that in this way, by narrowing the range of searches, a more precise answer can be obtained. Also, if the optimal solutions for the structure are not within the desired range, the optimal area can be obtained by adjusting the desired range for the answer.
Keywords
Space structure, energy, Optimization, Sustainable Development