تحلیل ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با رویه‌های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته‌ی انعطاف پذیر بر اساس تئوری مرتبه بالا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1خ نشاط کوچه میرزا کوچک خان بن بست امیدی پلاک 3 واحد 5
2استاد دانشگاه شهرکرد
چکیده
درمقاله حاضر رفتار فرکانسی تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و رویه های تقویت شده با نانو لوله های کربنی مدرج بررسی شده است برای مدل سازی رفتار رویه های تیر ساندویچی از تئوری تیموشنکو استفاده شده است و برای مدل سازی رفتار هسته از الاسیسیته سه بعدی استفاده شده است معادلات حرکت با استفاده از لاگرانژ بدست آمده است در این تحقیق برای حل معادلات حرکت از روش نویر استفاده شده است ونتایج عددی برای تکیه گاه ساده بدست آمده است و توزیع های مختلف نانو لوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر کسر حجمی کربن برای توزیع ‌ FG-Xو FG-Λنانو لوله کربنی مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین تاثیر نسبت ضخامت هسته به رویه ها برای توزیع ‌ FG-Xو FG-Λ نانو لوله کربنی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان داده است که صرفه نظر از کسرحجمی نانو لوله کربنی و ضخامت رویه ها حالت توزیع FG-X در تمام حالت های ممکن بیشترین فرکانس طبیعی را به خود اختصاص داده است وتوزیع FG-Λ کمترین فرکانس طبیعی را به خود اختصاص داده است و همچنین با بررسی نتایج موجود مشخص است که کسرحجمی نانو لوله کربنی بیشترین تاثیر و نسبت ضخامت هسته به رویه کمترین تاثیر را بر فرکانس طبیعی سیستم دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Free vibration analysis of sandwich beam with faces reinforced with FG carbon nanotubes and flexible core
Authors
Sajjad Esfahan, Mohsen Botshekanan Dehkordi
Abstract
In this article, the vibrational behavior of sandwich beams with flexible core and face sheets reinforced with carbon nanotubes has been investigated. Carbon nanotubes are used as materials that their properties change along the thickness. In order to model the behavior of faces the Timoshenko beam’s theory is employed and also for modeling the behavior of the core, three-dimensional elasticity has been used considering the axial stresses of the core. The equations of motion are derived using the lagranzh equetion and the Navier method is used to solve the equations of motion. Results are presented for different volumes of carbon nanotubes with different distributions along the thickness of the faces. For flexible core, the FG-X distribution leads to the highest natural frequency and also the FG-O distribution has the lowest natural frequency. Also results show that an extended high-order sandwich panel theory is a suitable model for analysis of stiff and flexible core sandwich panels.
Keywords
Vibration Analysis, Sandwich Beam, Flexible Core, FG Carbon Nanotubes, Extended higher order theory