ارزیابی کارایی سنجه های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی با ارتفاع متوسط
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1م نوبنیاد ، خ لنگری ، ک 17 شهریور ، پ 20 ، واحد 14
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
چکیده
انتخاب شتاب نگاشت های مناسب جهت انجام تحلیل های دینامیکی غیر خطی یکی از مهمترین چالش ها به دلیل تاثیر مهم آنها در تفسیر پاسخ‌های تحلیل می باشد. یک روش منطقی برای پالایش اولیه شتاب نگاشت ها با صرف هزینه محاسباتی اندک، کاربرد فرایند پالایش بر مبنای سنجه شدتی است که بتواند به خوبی پاسخ های سازه ای محتمل را پیش بینی کند. در این تحقیق، فهرستی از سنجه های شدت به منظور تعیین کاراترین آنها از نقطه نظر ارتباط موثر با پاسخ دینامیکی سازه مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های انتخابی در این مقاله، شامل دو سازه دو بعدی 4 و 8 طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه می باشند که به صورت غیرخطی مدلسازی شده است. مقادیر ظرفیت فروریزش سازه ها با استفاده از سنجه شدت Sa(T1) و تحلیل های دینامیکی فزاینده (IDA) با استفاده از نرم افزار SeismoStruct تحت اثر 40 شتابنگاشت منتخب از مجموعه داده های پالایش شده برای مشاهده رفتار تدریجی سازه از مرحله خطی تا آستانه فروریزش به دست آمد. سرانجام با برقراری ارتباط آماری بین پارامترهای پاسخ دینامیکی و 27 سنجه شدت معرفی شده با کاربرد شاخص همبستگی پیرسون، کاراترین سنجه شدت برای هر یک از سازه های منتخب معرفی گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the functionality of the ground motion intensity measures in estimation of the dynamic response of mid-rise reinforced concrete moment frames
Authors
Moein Dayyani, Salar Arian Moghaddam, Reza Esmaeilabadi
Abstract
Selection of the appropriate ground motion records for performing nonlinear dynamic analyses is one of the most important challenges because of their important influence on the interpretation of analysis results. A logical method for the initial refinement of ground motion records with a minimum computational cost is using the refining process based on the optimum intensity measure, which is able to predict the responses in a reliable manner. In this research, a list of intensity measures is considered to determine most effective ones from the point of view of relationship with the dynamic response of the structure. Selected models in this paper include two-dimensional structures of 4 and 8 concrete story with reinforced concrete special moment frames, which is modeled nonlinearly. Collapse capacity values of the structures using the Sa(T1) and the Incremental Dynamic Analysis (IDA) with SeismoStruct software under the excitation by 40 ground motion records selected from the refined data for observing behavior of the structure from the linear phase to the collapse threshold was obtained. Finally, by establishing a statistical relationship between the dynamic response parameters and the 27 intensity measures with the use of Pearson correlation coefficient, the most effective intensity measure for each of the selected structures was introduced.
Keywords
Reinforced Concrete Moment Frames, Intensity Measure, Incremental Dynamic Analysis, Collapse capacity, efficiency