بررسی اثر محصور کردن ستونهای SRC با روکش FRP و مقایسه آن با ستونهای CFT و تحت بارگذاری چرخه ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1ولنجک انتهای بلوار دانشجو خیابان البرز یکم کوهسار دوم پلاک 16 زنگ 2 کد پستی 1984844863
2عضو هایت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
استفاده از ستون مرکب به علت همکاری توأم و مناسب بتن و فولاد در بسیاری از دستگاه‌های سازه‌ای در سرتاسر جهان در حال افزایش است. ستون‌های مرکب نه‌تنها مزایای بسیاری در ساخت دارند بلکه باعث بهبود قابل‌توجهی در خواص مکانیکی اعضای سازه‌ای در مقایسه با اعضای بتن مسلح و فولادی تنها می‌شوند ازجمله این موارد می‌توان افزایش محصورشدگی، افزایش مقاومت برشی و درنتیجه افزایش کارایی عضو را نام برد. ستون مرکب با مقاطع مختلفی ساخته می‌شوند ازاین‌رو دارای تنوع ساختاری می‌باشند. در این مقاله به سه نوع خاص ستون‌های CFT و SRC و SRC تقویت‌شده باروکش FRPپرداخته‌شده و با کمک نرم‌افزار المان محدودی ABAQUS این ستون‌ها مدل شده و تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار می‌گیرند و نمودارهای جذب انرژی و هیسترزیس آن‌ها بایکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آنها مشخص شده است. سپس رفتار سازه با هم مقایسه شده و نشان داده شده است که ستونهای تقویت شده به کمک frp رفتار بهتری از خود نشان داده‌اندشکل پذیری سازه با استفاده از روکشهای FRP بهبود چشم گیری داشته و میزان آن از 4/96 به 5/2 رسیده است. با استفاده از روکشهای FRP نقاط تسلیم شده و المانهای تسلیم شده کاهش یافته و سازه تحمل نیروی بیشتری را داردو در برابر زلزله رفتار بهتری از خود نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of enclosing SRC columns with FRP overlay and comparing it with CFT columns under cyclic loading
Authors
Ehsan Ranjbar, abbas akbarpour
Abstract
The use of composite columns is increasing in many instrumental devices around the world due to the co-operation of concrete and steel structures. Compound columns not only have many advantages in manufacturing, but also significantly improve the mechanical properties of the members of the device compared to the reinforced concrete and steel members, including increased enclosure, increased shear strength and, consequently, increased member efficiency. The compound column is made up of different sections, hence the structural variation. In this paper, three specific types of CFT, SRC, and SRC reinforced column FRP columns are investigated and with the help of ABAQUS finite element software, these columns are modeled and subjected to cyclic loading, and their energy absorption and hysteresis charts are compared and their advantages and disadvantages are specified. Is. Then, the structure behavior is compared with each other and it has been shown that the reinforced columns with frp have improved their behavior. Structural elasticity with FRP coatings has improved dramatically from 96/96 to 2.5. Using FRP coatings, the points are surrendered and the surrendered elements are reduced and the structure will withstand more force and show better behavior against the earthquake.
Keywords
Keywords: compound column, enclosure, ABAQUS, Cyclic Loading