آنالیز و تحلیل تخریب سازه‌های فولادی تقویت شده با الاستومر و فولاد تحت برخورد پرتابه جنگی به کمک المان محدود نرم افزار آباکوس IRAST-4193
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
خ رباط اول- ک 79- مجتمع مهرفر- طبقه 5- واحد 9
چکیده
از پیدایش تکنولوژی انفجار و دانش مربوط به بارهای انفجاری مدت زیادی می‌گذرد. امروزه با گسترش تاسف بار حملات تروریستی، تحلیل و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار نیز توسعه یافته است و آئین نامه‌های متعددی توسط مراجع مختلف برای تحلیل و طراحی انفجاری ارائه شده است. از طرفی با پیدایش مصالح نوین، گسترش کاربرد آنها در مهندسی عمران و کاربری مناسب آنها در بهسازی سازه‌های موجود، چشم انداز جدیدی در جهت مقابله با این وقایع فراهم شده است. این پژوهش به بررسی میزان نفوذ یک پرتابه جنگی به دیوار برشی تقویت شده با لایه‌های متناوبی از کامپوزیت و فولاد خواهد پرداخت. نتایج حاصل نشان می‌دهد ترکیب بتن، فولاد و الاستومر می‌تواند در کاهش اثرات بار های دینامیکی ناشی از برخورد پرتابه جنگی تاثیر گذار باشد. در این تحقیق به بررسی و تقویت اماکن نظامی، سیاسی و تسلیحاتی با سازه‌های دیوار برشی فولادی با لایه‌های متناوبی از فولاد و الاستومر پرداخته خواهد شد. برای این کار ابتدا مدلی سه بعدی از سازه دیوار برشی ساخته و سپس مدل مذکور را با کمک نرم افزار آنالیز و شبیه سازی آباکوس که بر اساس فرایند المان محدود تحت برخورد پرتابه جنگی مورد پردازش قرار می‌دهیم. برای بررسی اثرات تخریبی روی سازه مورد نظر، به منظور تقویت سازی، سازه را با لایه‌های متناوبی از الاستومر و فولاد تقویت نموده و مورد تحلیل قرار می‌دهیم. پس از شبیه سازی کانتورهای خروجی مانند تنش‌ها، کرنش‌ها ، جابجایی‌ها و اثرات تخریبی سازه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analysis of steel structures reinforced with elastomer and steel under the impact of a projectile by finite element of abaqus software
Authors
kamran farahbakhsh kargosha
Abstract
It's been a long time since the explosion technology and knowledge of explosive loads.Today, with the spread of unfortunate terrorist attacks, analysis and design of explosion-resistant structures have also been developed and several regulations have been issued by various agencies for explosive analysis and design. On the other hand, with the advent of new materials, the expansion of their application in civil engineering and their proper use in upgrading existing structures, a new perspective has been provided against these events. This study examines the penetration rate of a war projectile on a reinforced shear wall with alternate layers of composite and steel. The results show that the combination of concrete, steel and elastomer can be effective in reducing the effects of dynamic loads due to the impact of the war projectile. In this research, we will examine and reinforcing military places, political and military sites with steel shear walls with alternating layers of steel and elastomer. To do this, we first construct a 3D model of the shear wall structure and then process the model using the Abaqus analysis and simulation software, which is based on the finite element process under the war projectile. To investigate the damaging effects on the structure for reinforcement, we reinforce the structure with alternate layers of elastomer and steel and analyze it. After simulating the output contours such as stresses and strains, the displacements and the destructive effects of the structure are evaluated and analyzed
Keywords
finite element, elastomeric layers, war projectile, shear walls, abaqus software