مقایسه‎ی شکنندگی لرزه‎ای سازه‎های جداسازی شده با انواع جداگرهای پاندولی اصطکاکی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1کارشناسی ارشد
2یزد.یزد.خ کاشانی.کوچه نسیم(جنب پمپ بنزین).بن بست دوم طبقه دوم پلاک23 کدپستی۸۹۱۶۷۸۴۱۶۵
3استادیار دانشگاه یزد
4استاد
چکیده
برای کاهش اثرات زلزله بر ساختمان‎ها، استفاده از سیستم‎های جداساز‎ یک راه حل موثر می‎باشد. در بیشتر مطالعات موجود در مورد جداسازی لرزه‎ای، در کشورمان به جنبه‎های تضمینی رفتار این جداگرها پرداخته شده و کمتر احتمال خرابی سازه‎های دارای جداسازی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با در نظر گرفتن عدم قطعیت‎های موجود در یک سازه جداسازی شده نظیر عدم قطعیت رکورد زلزله، مدلسازی، طراحی و خصوصیات مصالح در چارچوبی احتمالاتی به بررسی مقایسه‎ی شکنندگی لرزه‎ای انواع جداگرهای پاندولی اصطکاکی پرداخته شده است. این جداگرها عبارتند از جداگر پاندول اصطکاکی تکی، دوگانه و سه‎گانه که مهمترین ویژگی جداگرهای اصطکاکی یعنی پریود موثر جداسازی بین 3 تا 5 ثانیه متغیر در نظر گرفته شده و همچنین دو نوع روسازه فولادی دارای قاب خمشی فولادی ویژه به تعداد طبقات 3 و6 طبقه بر روی این جداگرها قرار گرفته‎اند. این دو سازه نمایانگر سازه‎های کوتاه مرتبه و میان مرتبه جداسازی شده می‎باشند. در ادامه تحلیل‎های دینامیکی فزاینده غیر خطی بر روی مدل‎های انجام شده و عملکرد سیستم‎ها در سطوح خرابی مختلف یعنی سطوح خفیف، متوسط، گسترده و فرو ریزش در قالب منحنی شکنندگی برای اجزای سازه‎ای و غیر سازه‎ای مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا نشان داده شده که تمامی مدل‎ها بر اساسFEMA P-695 دارای کفایت در طراحی و احتمال فرو ریزشی کمتر از 10 درصد هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
seismic fragility assessment of isolated structures mounted on different types of friction pendulum bearings
Authors
shima afrough, reza mahmoodi, Hamed Tajammolian, mehdi yazdian
Abstract
To reduce the impact of earthquakes on buildings, the use of separation systems is an effective solution. In most studies on seismic isolation, in our country, the aspects of behavioral guarantees of these separators have been addressed and the probability of failure of isolated isolation structures has been studied less. In this study, considering the uncertainties in a segregated structure such as earthquake record uncertainty, modeling, design, and properties of materials in a probabilistic framework, a study on the comparison of seismic fragility of different types of friction pendulum separators has been investigated. These separators are single, dual and triple friction pendulum separators, the most important feature of friction separators, namely the effective period of separation between 3 and 5 seconds, as well as two types of steel frames with a special folding frame of 3 and 6 floors They are located on these separators. These two structures represent short-range and intermediate-ordered structures. Further, nonlinear increasing nonlinear dynamical analysis on the models performed and the performance of the systems at different levels of malfunction, ie, mild, moderate, wide and falling in the form of fracture curves for structural and non-structural components Reviewed. It has also been shown that all models based on the FEMA P-695 have a design capability and less than 10 percent collapse probability.
Keywords
Friction Pendulum Separators, Seismic Fragility, Crash Level, Incremental Nonlinear Analysis, Performance Based Design