بررسی رفتار مهار بندهای واگرا با تیر پیوند قائم تحت بار انفجاری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
2دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
3خیابان پیروزی خیابان دهقان کوچه ترابی پلاک 48 طبقه سوم
چکیده
برای مقاوم سازی سازه‌ها در برابر انفجار، نیاز است با درک رفتار سازه‌ها در برابر انفجار جنبه‌های مختلف طراحی مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر موج انفجار مورد بررسی قرار گیرد که یکی از روشهای کنترل غیرفعال، سیستم تیر پیوند قائم است، که تیر پیوند قائم به صورت قائم بین گره دو مهاربند شورن و بال پایینی تیر کفی بالا نصب می شود و سبب کاهش خرابی در سازه اصلی می‌شود. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار6.14.3 ABAQUSE به مدل سازیه این نوع مهاربند و عکس العمل آن نسبت به موج انفجاری پرداخته شده است. انفجار به صورت هوایی و با سه نیروی متفاوت شدید، متوسط و ضعیف به قاب با تیر پیوند قائم به طول‌های برشی و برشی خمشی وارد شده است. مدل‌ها به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تحلیل شده و نتایج تحلیل‌ها به صورت تنش‌ها، تغییر مکان‌ها و نیروهای وارد شده به مدل‌ها مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the behavior of Vertical-EBFs under blast loading
Authors
Abbas Akbarpour, Ali Ghamari, mostafa tehran
Abstract
In order to rehabilitate the structures against explosion, it is necessary to examine the various aspects of building design against the explosion wave by understanding the behavior of the structures against the explosion. One of the inactive control methods is the vertical link beam system, where the vertical link beam is installed vertically between the two knot braces and the lower wing of the upper bezel and reduces the failure of the main structure. In this study, using ABAQUSE 6.14.3 software, this type of bracing has been modeled and its response to the explosive wave has been addressed. The explosion was carried out aerially and with three different, intense, moderate and weak forces to the frame with vertical link beam to shear length and bending shear. The models are analyzed using nonlinear dynamics analysis and the results of the analyses are compared to the tensions, displacements and forces inputted to the models
Keywords
Vertical link beam, Frame Function, steel structures