ارزیابی تاثیرکارایی بتن وبررسی آزمایش روزنه آزاد و اسلامپ
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سبزوار-باغ ملی-بانک سپه شعبه ابن یمین
2استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران
چکیده
از اوایل قرن بیستم، صنعت بتن برای حصول اطمینان از جایگیری مناسب بتن و دستیابی به مقاومت کافی پس از سخت شدن، نیاز به نظارت بتن را به رسمیت شناخته است. تعداد روش های آزمایشی بسیار زیادی به منظور تشخیص کارایی برای تحقیقات، تناسب مخلوط و استفاده درست، توسعه و بسط داده شده اند. از اکثریت قریب به این روش های آزمایشی، فراتر از یک یا دو مطالعه اولیه ، استفاده دیگری نشده است. به استثنای آزمایش اسلامپ که بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است، روش های کمی که بطور وسیع مورد مطالعه قرار گرفته اند، عموما برای کسب پذیرش شکست خورده اند(از پذیرش گسترده ای برخوردار نیستند). بعد از 80 سال تلاش، صنعت بتن هنوز با چالش توسعه آزمایشی مناسب برای اندازه گیری ویژگی های رئولوژیکی مرتبط بتن مواجه می باشد. این نوشته، چند روش آزمایش برای اندازه گیری کارایی بتن را توصیف می کند. بسیاری از روش های آزمایش برای یک پروژه واحد یا برای کاربردی خاص ایجاد شده اند و در منابع گزارش شده اند. اگرچه بسیاری از شیوه ها در این نوشته ممکن است هرگز در آینده بکار نروند و در گذشته بصورت پراکنده ای بکار رفته باشند، بررسی تست هایی که شکست خورده اند و آزمون هایی که توسط آزمون های بهتری جایگزین شده اند در شناخت روندهایی در تحقیقات کارایی بتن و در انتخاب مفاهیم کلیدی برای توسعه یک روش آزمون جدید آموزنده می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the impact of concrete and testing of free openings and slump
Authors
sabzevar, Mohammad Karkon
Abstract
Since the early twentieth century, the concrete industry has recognized the need for concrete monitoring to ensure adequate concrete placement and adequate resistance after hardening. A large number of test methods have been developed and expanded to determine the effectiveness of research, mixing, and proper use. Of the vast majority of these experimental methods, more than one or two initial studies have not been used. Except for the widely used Slip experiment, quantitative methods that have been extensively studied have generally failed to accept admission (they are not widely accepted). After 80 years of effort, the concrete industry is still faced with the challenge of developing a tailor made test to measure concrete rheological properties. This paper describes several test methods for measuring concrete performance. Many test methods have been developed for a single project or for a specific application and reported in sources. Although many practices in this paper may never be used in the future and have been used sparse in the past, testing failed tests and tests that have been replaced by better tests in identifying trends in concrete performance research And in choosing key concepts to develop an informative new test method.
Keywords
concrete, efficiency, testing, failure, industry