بررسی تاثیر میراگر MR در کنترل نیمه فعال پاسخ لرزه ایی سازه ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرک رشدیه - خیابان بوستان - کوی سوم پلاک 357 ب
2هیئت علمی
3هیت علمی
4دانشجو
چکیده
حفظ عملکرد سازه و امنیت آن در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله و باد شدید از دغدغه های بزرگ مهندسین است همچنین با روند بلند مرتبه سازی و ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد کنترل لرزه ای سازه ها انجام شده است. سیستم های کنترل نیمه فعال را می توان شکل تکامل یافته سیستم های سازه ای نوین دانست که هوشمندند و بر تغییرات بارهای دینامیکی وارده قابل انطباق می باشند. این سیستم ها دارای خواص مکانیکی (سختی و میرایی) متغیر می باشد که در هر لحظه با توجه به پاسخ خروجی سازه قابل کنترل هستند.در این پژوهش هدف طراحی یک سیستم کنترل نیمه فعال برای مدل های سازه ای با استفاده از میراگر MR و یک کنترل کننده پارامترهای میراگر می باشد. مدل های سازه ای مجهز به میراگرهای MR مدل سازی شده و کنترل گر فازی برای کنترل آن به کار گرفته می شود که به منظور کنترل موثر از توابع عضویت و قوانین فازی مختلف استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از میراگر MR برای شتابنگاشت های با محتوای فرکانسی متفاوت موجب کاهش در پاسخ تغییرمکانی سازه و بهبود عملکرد لرزه ای سازه می شود و عملکرد سیستم کنترل نیمه تحت تاثیر موقعیت قرارگیری میراگر MR بوده و قرارگیری میراگر در طبقات بالاتر سبب کاهش بیشتر در پاسخ های سازه می شود. همچنین عملکرد سیستم کنترل نیمه فعال و میراگر MR تحت تاثیر پارامترهای کنترل گر فازی می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of MR damper on semi-active control of seismic response of structures
Authors
Hamed Basser, reza najmiazad, hossein mosaviyan, saeeid yousefi
Abstract
Today, maintenance of the structure's performance and its security against natural disasters such as earthquakes and severe winds are a major concern for engineers. This has been of great importance to the process of high-level construction and construction in seismic areas. For this reason, in recent years, there has been a lot of research on seismic control of structures. In the meantime, semi-active control systems can be considered as the evolving form of modern structural systems that are intelligent and adaptable to variations in the dynamic loads involved. These systems have mechanical properties (variable hardening and damping) that can be controlled at any given moment depending on the output response of the structure. In this paper, the purpose of designing a semi-active control system for structural models using a MR damper and one The controller is the damper parameters. Therefore, structural models equipped with MR dampers are modeled and a fuzzy controller is used to control it, which is used to effectively control the membership functions and different fuzzy rules. The results show that the use of MR damper for accelerated mapping with different frequency content reduces the structural change response and improves the seismic performance of the structure. The performance of the semi-controlling system is influenced by the location of the MR damper position and the deposition of the damper in the higher classes causes Further reductions in structural responses. Also, the performance of the semi-active and MR damper control system is influenced by the fuzzy controller parameters.
Keywords
MR damper, structural response, structural control, semi-active control