راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های موجود برای بتن با سنگدانه های بازیافتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کرج-عظیمیه-میدان مهران-خیابان ندای جنوبی-نبش کوچه یاقوت-مجتمه یکتا واحد 6
2دانشگاه شهاب دانش قم
3قم بلوار 15 خرداد کوچه 36 ساختمان نگین طبقه 2 واحد 3
4دانشگاه آزاد شهر قدس
5دانشگاه ازاد ملارد
چکیده
امروزه با توجه به بحران جمعیت و کمبود منابع طبیعی و منابع معدنی و مشکلات اقتصادی ضرورت استفاده از سنگدانه های حاصل از بازیافت بتن به جای سنگدانه های طبیعی،روز به روز بیشتر احساس می شود. همچنین مواد زائد از ساخت و ساز ها و تخریب ساختمان ها یک مشکل اساسی برای طبیعت و محیط زیست به شمار می رود.لذا باید موضوع استفاده مجدد از مصالح موجود در بتن برای ساخت بتن جدید به طور جدی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد این مقاله با مطالعات جامع بر روی تحقیقات گذشته ،رفتار برشی بتن با سنگدانه های بازیافتی بتنی را مورد بررسی قرار داده است؛ همچنین با جمع آوری داده های مطالعات گذشته،بانک داده ها برای بتن با سنگدانه های بازیافتی بتنی را ارائه می کند. در انتها این نتایج با روابط آیین نامه های معتبر(آمریکا ،اروپا،استرالیا ،ژاپن )مقایسه شده است. نتایج این مقایسه نشان می دهد که روابط آیین نامه های آمریکا، اروپا، استرالیا و ژاپن به ترتیب برای 82 و 98و68و 79درصد داده های بتن با سنگدانه های بازیافتی بتنی محافظه کارانه می باشد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Verification of shear strength relationships for existing concrete regulations with recycled aggregates
Authors
shaghayegh karaj, mahdi arezoumandi, saadat khosh قم, mohammad sadegh pish elmi, danial taghi yani
Abstract
Today, due to the population crisis and the shortage of natural resources and mineral resources and economic problems, the need to use aggregates from concrete recycling instead of natural aggregates is felt more and more day by day. Also, waste from construction and demolition of buildings is a fundamental problem for nature and the environment. Therefore, the issue of reuse of concrete in concrete for the construction of new concrete should be seriously investigated. This article With comprehensive studies on past research, he examined concrete shear behavior with concrete recycled aggregates; also, collecting past studies data, provides data banks for concrete with recycled concrete aggregates. In the end, these results are compared with the relationship of credible regulations (America, Europe, Australia, Japan). The results of this comparison show that the US, European, Australian and Japanese regulations correspond to 82, 98, 68, and 79 percent concrete data with concrete conservative recycled aggregates.
Keywords
Structural behavior, concrete with recycled aggregate, shear strength