بررسی روشهای کاهش لنگی برشی در سازه های بلند با سیستم قاب محیطی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
کشاورز -کشاورز10
چکیده
برای بهبود رفتار ساختمان های بلند سیستم های سازه ای مختلفی پیشنهاد شده است .سیستم قاب محیطی از مناسبترین سیستم های مقاوم دربرابر بار های جانبی در این نوع سازه هاست. در طراحی ساختمان بلند باید به تغییر شکل های ناشی از برش توجه نمود و تا حد امکان سعی در کاهش آن ها نمود . به این تغییر شکل ها تاخیر برشی گفته می شود .محققان گذشته در طراحی های خود بیش تر اثر تاخیر برشی بر روی ستون های ساده را مورد بررسی قرار داده اند .در این مطالعه اثر تاخیر برشی در تیرچه با مقطع جعبه ای مورد بررسی قرار گرفته است و با در نظر گرفتن سختی تیرهای بین ستون ها، ایجاد قاب مهاربندی و مقایسه سیستم دارای ستون های دسته بندی شده ، به بررسی روش های کاهش لنگی برشی پرداخته می شود . بدین منظور ساختمان 40طبقه بصورت سه بعدی و مطابق با استاندارد ASCE/SEI 7-10 وبا افزایش سختی ،دسته بندی ستون ها و ایجاد قاب مهاربندی مدلسازی شده است .در نرم افزارETABS2015
در سازه طراحی شده و مقایسه آن با سازه های بلند معمولی به تاثیر این عوامل بر روی لنگی برشی پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که هر یک از عوامل ذکر شده باعث کاهش میزان قابل توجهی از لنگی برشی گردیده است که در این میان تاثیر افزایش سختی تیر های محیطی بر کاهش لنگی بیش تر بوده است .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of shear slab reduction methods in high structures with perimeter frame system
Authors
asma nehbandan
Abstract
A variety of structural systems have been proposed to improve the behavior of high-rise buildings. The perimeter frame system is one of the most suitable systems for supporting lateral loads in this type of structure. In the design of the building, attention should be paid to the deformation caused by the cut and, as far as possible, to reduce it. These deformations are referred to as shear delays. Past researchers in their designs have more than examined the effect of shear delay on simple columns. In this study, the effect of shear delay on a box with a cross section was investigated. Considering the hardness of the beams between the columns, creating a bracing frame and comparing the system with classified columns, the ASCE / SEI 7-10 shear slab reduction methods are considered. For this purpose, the 40-story building is three-dimensional and in accordance with the standard
Chassis is modeled with increasing difficulty, column sorting and bracing frame .ETABS2015 in software
The structure has been designed and compared with conventional long structures to the effect of these factors on shear slab. The results show that each of the mentioned factors has reduced the significant amount of shear slabs, while the effect of increasing the hardness of the peripheral beams on the reduction of lamina was higher.
Keywords
High building, perimeter frame, rigidity of interface bar, curtain frame, shear slab