بهینه‌سازی رفتار قاب های مهاربندی شده دارای المان زانویی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دهکده المپیک،خیابان سی ونهم پلاک سه واحد یک
2دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده
هدف از انجام این پروژه مطالعه ی رفتار دینامیکی نوع جدیدی از سیستم‌های مهاربندی است که با المان زانویی تجهیز شده اند. طول و نحوه ی آرایش اعضای زانویی به شدت رفتار دینامیکی و میزان جذب انرژی قاب‌های مهاربندی شده ی دارای المان زانویی را تحت تأثیر قرار می دهد.بنابراین لازم است تا در مورد طراحی اعضای زانویی مطالعات بیشتری صورت بگیرد. در این مقاله، پارامترهای هندسی طراحی معرفی‌شده برای طراحی این نوع مهاربند زانویی بار دیگر موردبررسی قرارگرفت و بهینه‌ترین مقادیر این پارامترها با استفاده از الگوریتم ژنتیک استخراج‌شد. سپس به کمک نرم افزار opensees رفتار قاب‌های خمشی متوسط فولادی ۳، ۵ و ۷ طبقه که با این آرایش بهینه از المان‌های زانویی تجهیز شده‌اند، با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل دینامیکی افزایشی با رفتار قاب هایی که با آرایش پیشنهادی مطالعات پیشین تجهیز شده بودند، مقایسه شد. نتایج نشان داد، توانایی تحمل تغییر مکان نمونه های بهینه‌سازی شده بیشتر از سایر نمونه هاست. همچنین احتمال فروریزش این سازه ها در شدت طیفی یکسان کمتر از سازه‌هایی است که با آرایش پیشنهادی مطالعات پیشین تجهیز شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimization of the behavior of braced frame with knee element using genetic algorithm
Authors
masoud dorosti, mohammad zarrin
Abstract
The purpose of this project is to study the dynamic behavior of a new type of bracing system equipped with knee element. The length and shape of the knee joints strongly affects the dynamic behavior and energy absorption of the braced body of the knee joint. Therefore, more studies are needed on knee element design In this paper, the geometric parameters of the design presented for designing this type of knee brace were re-examined and the optimal values of these parameters were extracted using the genetic algorithm. Then, with the help of the opensees, the behavior of 3, 5, and 7-story steel moment frames equipped with this optimal arrangement of knee elements was used to analyze time histories and incremental dynamic analysis with the behavior of the frames fitted with the proposed arrangement of previous studies. Were compared. The results showed that the ability to tolerate the displacement of optimized samples is more than other samples. Also, the probability of their collapse in these structures is less in the same spectral intensity than those constructed with the proposed arrangement of previous studies.
Keywords
Knee element, Optimization, Genetic Algorithm, time history analysis, Incremental Dynamic Analysis