طراحی بهینه سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم بهینه یابی ارتقاء یافته اجسام متصادم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران/اشرفی اصفهانی/عربشاهی
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
چکیده
در این پژوهش به منظور طراحی بهینه سازه‎های فضاکار، الگوریتمی بکار گرفته شده است که الگوریتم شناخته شده در بحث بهینه‎سازی سازه‎ها می‎باشد. هدف این پروژه استفاده از این الگوریتم برای مینیمم کردن وزن سازه‎های فضاکار می‎باشد. هر کدام از سازه های مورد بحث در این پروژه قیدهایی دارند ازجمله حداکثر تنش محوری، حداقل و حداکثر سطح مقطع میله‎های سازه فضاکار، تغییر مکان ها و...، که برای رسیدن به حداقل وزن سازه مطلوب و مورد اطمینان رعایت این قیدها ضروری و الزامی می‎باشد. در این پروژه نرم افزار فرمین جهت مدل سازی سازه های فضاکار و الگوریتم فراکاوشی ارتقاء یافته اجسام متصادم جهت بهینه سازی سازه های فضاکار به کار گرفته می‎شود و همچنین در اینجا ضروری می‎باشد که اشاره شود، امروزه دو روش برای بهینه‎سازی سازه ها وجود دارد؛ استفاده از متغیرهای گسسته و استفاده از متغیرهای پیوسته، که در این پژوهش برای تمام مسائل، از متغیرهای پیوسته استفاده شده است. کارایی روش ارائه شده با حل مثال هایی نشان داده می شود. تمامی مراحل آنالیز، طراحی و بهینه یابی با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار متلب انجام شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimal Design of Space Structures Using Enhanced Colliding Bodies Optimization Algorithm
Authors
sanaz tehran, Mohammad Sajjad Massoudi
Abstract
In this research, an algorithm has been used to design optimal space structures, which is known algorithm in the optimization of structures. The purpose of this project is to use this algorithm to minimize the weight of space structures. Using this algorithm for minimizing structures weight is the aim of this project. Each of the structures that will be mentioned in this project, has constraints including the minimum and maximum of axial stress, the minimum and maximum of cross section of space structures members and etc. Observe this constraints is require to achieve desired and reliable minimum weight.
In this project, the system of Using Enhanced Colliding Bodies Optimization Algorithm In this project, Formian software is used to model spacecraft structures and enhanced colliding bodies Algorithms for optimization of spacecraft structures and Here it is necessary to point out that today there are two methods for optimizing structures; using discrete variables and using continuous variables, which in this study will use continuous variables for all issues. The performance of the presented method is shown by solving examples.
Keywords
1. Optimal design 2. Space Structures 3. continuous variables 4. Enhanced Colliding Bodies Optimization (ECBO) 5. Dome